Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Jakość kształcenia

Zasady tworzenia i monitorowania jakości kształcenia w Instytucie Psychologii działają w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia. Jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim: http://www.uni.opole.pl/page/958/jakosc-ksztalcenia-aktualnosci

W wykonywanej obecnie w Instytucie Psychologii pracy nad doskonaleniem systemu oceny jakości kształcenia akcent kładziemy na monitorowanie jakości instytutowego programu nauczania. Zgodnie z wytycznymi ogólnokrajowymi, za newralgiczny aspekt tego programu uznajemy bowiem mierzalne efekty kształcenia, ujmowane i w perspektywie doraźnej (np.: oceny akademickie uzyskiwane przez studentów; ewaluacje pracy poszczególnych pracowników Instytutu), i w perspektywie przyszłościowej (np.: informacja na temat losów zawodowych absolwentów Instytutu).


 

 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – dyrektor Instytutu Psychologii UO
 • dr Katarzyna Skałacka – nauczyciel akademicki
 • dr Radosław Walczak – nauczyciel akademicki
 • dr Barbara Zmaczyńska – nauczyciel akademicki
 • dr Grzegorz Pajestka – nauczyciel akademicki
 • Wiktoria Kapuściok – przedstawiciel studentów
 • dr Przemysław Zdybek – studia stacjonarne (I–III) rok akademicki 2017/18 i 2018/19
 • dr Grzegorz Pajestka – studia niestacjonarne (I–III) rok akademicki 2017/18 i 2018/19

Zgodnie z §3 p.3 Regulaminu Studiów UO, z chwilą przydzielenia studentowi tematu pracy dyplomowej rolę opiekuna przejmuje promotor pracy.

 • dr Anna Bronowicka – członek Wydziałowej Komisji ds. Uznawalności Efektów Uczenia się
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • dr Jan Pietraszko – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • dr Przemysław Zdybek – członek Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia