Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Jakość kształcenia

Zasady tworzenia i monitorowania jakości kształcenia w Instytucie Psychologii działają w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia. Jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim: http://jakoscksztalcenia.uni.opole.pl/

W wykonywanej obecnie w Instytucie Psychologii pracy nad doskonaleniem systemu oceny jakości kształcenia akcent kładziemy na monitorowanie jakości instytutowego programu nauczania. Zgodnie z wytycznymi ogólnokrajowymi, za newralgiczny aspekt tego programu uznajemy bowiem mierzalne efekty kształcenia, ujmowane i w perspektywie doraźnej (np.: oceny akademickie uzyskiwane przez studentów; ewaluacje pracy poszczególnych pracowników Instytutu), i w perspektywie przyszłościowej (np.: informacja na temat losów zawodowych absolwentów Instytutu).


 

Na podstawie §46 ust. 2 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała Nr 198/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r.) z dniem 1 października 2019 została powołana Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. W określonym składzie będzie działać do 31 sierpnia 2020.

 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – dyrektor Instytutu Psychologii UO
 • dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – z-ca dyrektora Instytutu Psychologii UO
 • dr Katarzyna Skałacka – koordynator kierunku Psychologia
 • dr hab. Barbara Mróz, prof. UO – nauczyciel akademicki
 • dr Katarzyna Błońska – nauczyciel akademicki
 • dr Grzegorz Pajestka – nauczyciel akademicki
 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – dyrektor Instytutu Psychologii UO
 • dr Katarzyna Skałacka – nauczyciel akademicki
 • dr Radosław Walczak – nauczyciel akademicki
 • dr Barbara Zmaczyńska – nauczyciel akademicki
 • dr Grzegorz Pajestka – nauczyciel akademicki
 • Wiktoria Kapuściok – przedstawiciel studentów

Studia stacjonarne:

 • dr Katarzyna Błońska – rok akademicki 2019/20
 • dr Przemysław Zdybek – rok akademicki 2017/18 oraz 2018/19

Studia niestacjonarne:

 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska – rok akademicki 2019/2020
 • dr Grzegorz Pajestka – rok akademicki 2017/18 oraz 2018/19

Zgodnie z §3 p.3 Regulaminu Studiów UO, z chwilą przydzielenia studentowi tematu pracy dyplomowej rolę opiekuna przejmuje promotor pracy.

 • dr Katarzyna Skałacka – członek Komisji Ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska – członek Komisji Ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • dr Anna Bronowicka – członek Wydziałowej Komisji ds. Uznawalności Efektów Uczenia się