Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Anna Bronowicka

dr Anna Bronowicka

Pokój: 406

Konsultacje: środa 16.30 - 17.15
czwartek 17.00 -17.45

kod do konsultacji na Teams: 8buxpzf

Uwaga! 10 maja odbędą się konsultacje dodatkowe (za 4 maja): 17.15-18.00Zainteresowania badawcze

Psycholog społeczny i polityczny, zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zachowań wyborczych, alienacji społecznej i politycznej oraz autorytaryzmu w okresie transformacji  systemowej, stresu zawodowego. Ponadto jest autorką projektów badawczych dotyczących uprzedzeń, dyskryminacji, percepcji zachowań asertywnych, różnic międzykulturowych (Polska – USA) w zakresie wyznaczników protestanckiej etyki pracy.  W ostatnich latach  realizuje projekty badań ogólnopolskich (wybrane uczelnie wyższe) i międzykulturowych na próbie studentów polskich  i amerykańskich  Psychosocial predictors of American and Polish students  attitudes toward democracy  (przy współpracy z  Indiana University of Pennsylvania, USA). Aktywnie uczestniczy w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych (referat “Negative emotional appraisals of the sociopolitical and economic system as predictors of support for an authoritarian leader” on 40th STAR International Conference (9-12 of July, 2019, Palma de Mallorca, Spain.

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1257-1540


Wybrane publikacje naukowe

Redakcja książek
 • Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005 (2006). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jednostka i religia w relacjach społecznych (współredakcja, 2013). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Pozostałe wybrane publikacje
 • Bronowicka A. (2014). Stres zawodowy pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni. (w:) Arkadiusz Wudarski (red.) „W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne”. Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
 • Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.)  „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.
 • Bronowicka A. (2009). Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna: porównanie polsko-amerykańskie. (w:) J. Miluska (red.) „Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia”, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 189-204.
 • Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)„Jakość życia – od wykluczonych do elity„ Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, str. 161 – 175.
 • Bronowicka A. (2007). Lęk ekonomiczny jako źródło poczucia alienacji społecznej i politycznej  studentów. (w:) A. Kalus, D. Krok (red.) „Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania”, Opole: Wydawnictwo UO, str. 215 – 229.
 • Bronowicka A. (2007). Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation. (w:) A. Bokszczanin (red.) “Social Change in Solidarity”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. (2007).The alienation of the youth and its consequences for the voting behaviors in the context of the local election. (w:) A. Bokszczanin (red.)“Social Change in Solidarity”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka, A. (2007). Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (s. 397-419). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Bronowicka A. (2006). Alienacja polityczna i społeczna jako wyznacznik zachowań wyborczych młodzieży (w:) Bronowicka A. (red.) – „Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 49-69.
 • Bronowicka A., Głębocka (2004). Przewodzenie polityczne. Perspektywa psychologii politycznej (w:) L. Rubisz, K. Zuba (red.) – Przywództwo polityczne. Teoria i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 55-69.
 • Bronowicka A. (1994). Alienacja polityczna i społeczna jako predyktor nieuczestniczenia w wyborach. Studia Psychologiczne, t.XXXII, s. 25-45.
 • Bronowicka A. (1993). Porównanie obrazu życia społecznego aktywistów opozycji i aktywistów socjalistycznych organizacji młodzieżowych (lato, 1987 rok). Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Psychologia VII, s.23 – 37.
 • Bocheńska D. Bronowicka A. Szmajke A. (1992). Entzauberte Demokratie? Socialpsychologische Aspekte des Systemechsel in Polen, [w:] P. Gerlich, F. Plasser i A. Ulram (Hg.), Regimwechsel, Demokraisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, „Studien zu Politik und Verwaltung”, Bohlau Verlag Wien-Koln-Graz, ss. 203-230.

Konferencje naukowe

 • Dynamika i poziom alienacji politycznej i społecznej studentów Uniwersytetu Opolskiego w okresie 1989-2017”. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse – profity – zagrożenia” (Szczecin, 7- 8 czerwca 2018 r.)
 • The relationship between the sense of threat and authoritarian tendencies among university students in Poland in the period of systemic transformation. Poster na międzynarodowej konferencji What’s Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies 7-8 listopada 2014 w Warszawie (organizowana przez  Committee for Psychological Science, Polish Academy of Sciences and Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences)
 • Dyskryminacja osób starszych w procesach rekrutacyjnych – A. Bronowicka, W. Kempa, Lublin, czerwiec 2013, Oblicza Starości we współczesnym świecie, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, KUL
 • Political alienation as a mediator in the relation between sense of economic threat and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) Anna Bronowicka, Krys Kaniasty Palma de Mallorca, 2 – 4 th July 2012 , Stress and Anxiety Research Society International Conference
 • Potestancka etyka pracy i zasada „każdemu według zasług” jako wyznaczniki przystosowania polskiej młodzieży do systemu liberalnego kapitalizmu – referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, 26-28 listopada 2009 r., Łódź.
 • Sense of economic threat, political alienation and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) – referat w ramach panelu “New Developments in Authoritarianism Research”, 31 Annual Scientific Meeting of ISPP, Paris, France, 9-12 July 2008
 • Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii Polityki i Moralności, Łódź, 16-17 czerwca 2008.
 • Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna studentów. Porównanie polsko-amerykańskie – referat na I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: “Polityka w życiu człowieka”, Poznań , 25–26 października 2007.
 • Lęk ekonomiczny a autorytaryzm i alienacja przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006 – referat na konferencji “Jakość życia – od wykluczonych do elity” Częstochowa, 14-15 maja 2007.
 • Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation – referat na sympozjum “Unemployment: European community psychological perspectives” w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Political and social alienation as a determinant of voting behavior among students – referat na sympozjum “Political and social participation of young people in democratic societies”, w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, IP UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Poczucie zagrożenia ekonomicznego a autorytaryzm i alienacja polskich studentów w okresie 2004-2006 – poster na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Społecznych, Gdańsk, 24-26 września 2006
 • Communal Bereavement: Death of Pope John Paul II and feelings of authoritarianism and alienation among young Poles – poster na 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Rethymnon na Krecie, Grecja. 13-15 lipca 2006.
 • Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika i poziom akceptacji rządów silnej ręki studentów uniwersytetu w okresie transformacji systemowej (1989-2005) – referat na II Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Nierówności społeczne”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-6 czerwiec, Wrocław, 2006.
 • Wpływ emocji Wielkiego Tygodnia po śmierci Jana Pawła II na poziom pragnień autorytarnych i alienacji studentów – referat na konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005”, Opole, 1-3 czerwca 2005
 • Out of Sight, Out of Heart? Deterioration of perceived support following disaster (Bokszczanin A. , Kaniasty K. – współautorzy) wygłoszony na VI European Congress of Psychology, 4-9 July 1999, Rzym, Włochy
 • Dynamics in Pole’s attitudes towards democracy, 1989-1993. (A. Bronowicka i A. Szmajke). WAPOR Regional Seminar “Public opinion and public opinion research in Eastern Europe”,Tallin, Estonia, 11-12 czerwca 1993 r.
 • Einstellungen zur Demokratie und politischen Institutionen in Polen (Bocheńska, Bronowicka, Szmajke). “Ost” und “West” nach dem Umbruch. Deuntungsmuster und Perspektiven, Międzynarodowa konf. Zorganizowana przez Uniwersytet Wiedeński, Ruhr-Universitat Bochum i Institut fur Wirtschaft und Politik; Wiedeń 20-21 stycznia 1992 r.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl