dr Anna Bronowicka

dr Anna Bronowicka

Pokój: 406

Konsultacje: wtorek godz. 14.45-15.30
środa godz. 15.45-16.30

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w kadencji 2008-2012 i 2012-2017
 • p.o. Dyrektora Instytutu Psychologii, rok akademicki 2005/2006
 • Kierownik studiów podyplomowych “Psychologia Wpływu Społecznego” i “Psychologia Transportu”

Kariera naukowa

 • 1995 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawa doktorska “Psychologiczne aspekty zachowań wyborczych w Polsce w latach 1989-1991”
 • Członek International Society of Political Psychology
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sekcja Psychologii Politycznej

Wykłady w ramach programu mobilnościowego Erasmus:

Polish macropsychology & political psychology – Università di Napoli Federico II, Neapol, Włochy, 2009.

Protestant work ethic – “the spirit of capitalism”. Political alienation among Poles. The alienation of the youth and its consequences for the voting behaviors in the context of the local election.  –  Univerzita Palackeho, Olomouc, Czechy, 2012.

 The relationship between the sense of threat and authoritarian tendencies among university students in Poland in the period of systemic transformation. Univerzita Palackeho, Olomouc, Czechy, 2016.

Polish transition in empirical data of social psychology and macropsychology – Indiana University of Pennsylvania, Indiana, USA, planowany na r. 2019.

Publikacje

 • Bronowicka A. (2014). Stres zawodowy pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni. (w:) Arkadiusz Wudarski (red.) „W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne”. Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
 • Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bronowicka A. (2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.
 • Bronowicka A. (2008). Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna: porównanie polsko-amerykańskie. (w:) J. Miluska (red.) “Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia”, Poznań: przyjęte do druku
 • Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)”Jakość życia – od wykluczonych do elity.” Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Bronowicka A. (2007). Lęk ekonomiczny jako źródło poczucia alienacji społecznej i politycznej studentów. (w:) A. Kalus, D. Krok (red.) “Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania”, Opole: Wydawnictwo UO.
 • Bronowicka A. (2007). Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation. (w:) A. Bokszczanin (red.) “Social Change in Solidarity“, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. (2007). The alienation of the youth and its consequences for the voting behaviors in the context of the local election. (w:) A. Bokszczanin (red.)”Social Change in Solidarity“, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka, A. (2007). Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (s. 397-419). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Bronowicka A. (2006). Alienacja polityczna i społeczna jako wyznacznik zachowań wyborczych młodzieży (w:) Bronowicka A. (red.) – “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006, str. 49-69.
 • Bronowicka A. (2006). Wprowadzenie (w:) Bronowicka A. (red.) – “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006, str. 11-20.
 • Redakcja książki (2006). Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
 • Kulbat J., Głębocka A., , Bronowicka A. (2005). Perspektywy dalszych badań nad wizerunkiem ciała (w: ) A. Głębocka, J. Kulbat (red.) “Wizerunek ciała”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str. 107 – 117.
 • Bronowicka A., Głębocka (2004). Przewodzenie polityczne. Perspektywa psychologii politycznej (w:) L. Rubisz, K. Zuba (red.) – Przywództwo polityczne. Teoria i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 55-69.
 • Szmajke A, Bronowicka A. (1995). Poczucie alienacji politycznej i jej związki z zachowaniami politycznymi, w: A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Poznań – Częstochowa, PRINT – B, str. 149-163.
 • Bronowicka A. (1994). Alienacja polityczna i społeczna jako predyktor nieuczestniczenia w wyborach. Studia Psychologiczne, t.XXXII, s. 25-45.
 • Bocheńska D. Bronowicka A. Szmajke A. (1992). Entzauberte Demokratie? Socialpsychologische Aspekte des Systemechsel in Polen, [w:] P. Gerlich, F. Plasser i A. Ulram (Hg.), Regimwechsel, Demokraisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, “Studien zu Politik und Verwaltung”, Bohlau Verlag Wien-Koln-Graz, ss. 203-230.
 • Bronowicka A. (1993). Porównanie obrazu życia społecznego aktywistów opozycji i aktywistów socjalistycznych organizacji młodzieżowych (lato, 1987 rok). Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Psychologia VII, s.23 – 37.

Aktywny udział w konferencjach naukowych

„Dynamika i poziom alienacji politycznej i społecznej studentów Uniwersytetu Opolskiego w okresie 1989-2017”. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse – profity – zagrożenia” (Szczecin, 7- 8 czerwca 2018 r.)

„Poczucie zagrożenia jako wyznacznik akceptacji autorytarnego przywódcy – ujęcie makropsychologiczne”. Poster na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat według Szmajkego” (Instytut Psychologii UO, Opole, 6-7 czerwca 2017 r.)

„Dynamika i poziom pragnień rządów silnej ręki wśród studentów uniwersytetu w okresie 1989-2014 r. Referat na studenckiej ogólnopolskiej  konferencji naukowej „Psychologia wczoraj – dziś i jutro”  (Instytut Psychologii, Opole, 11.04. 2016 r.)

The relationship between the sense of threat and authoritarian tendencies among university students in Poland in the period of systemic transformation. Poster na międzynarodowej konferencji What’s Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies  7-8 listopada 2014 w Warszawie (organizowana przez  Committee for Psychological Science, Polish Academy of Sciences and Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences)

 • Dyskryminacja osób starszych w procesach rekrutacyjnych – A. Bronowicka, W. Kempa, Lublin, czerwiec 2013, Oblicza Starości we współczesnym świecie, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, KUL
 • Political alienation as a mediator in the relation between sense of economic threat and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) Anna Bronowicka, Krys Kaniasty Palma de Mallorca, 2 – 4 th July 2012 , Stress and Anxiety Research Society International Conference
 • Protestancka etyka pracy i zasada „każdemu według zasług” jako wyznaczniki przystosowania polskiej młodzieży do systemu liberalnego kapitalizmu – referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, 26-28 listopada 2009 r., Łódź.
 • Sense of economic threat, political alienation and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) – referat w ramach panelu “New Developments in Authoritarianism Research”, 31 Annual Scientific Meeting of ISPP, Paris, France, 9-12 July 2008
 • Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii Polityki i Moralności, Łódź, 16-17 czerwca 2008.
 • Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna studentów. Porównanie polsko-amerykańskie – referat na I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: “Polityka w życiu człowieka”, Poznań , 25–26 października 2007.
 • Lęk ekonomiczny a autorytaryzm i alienacja przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006 – referat na konferencji “Jakość życia – od wykluczonych do elity” Częstochowa, 14-15 maja 2007.
 • Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation – referat na sympozjum “Unemployment: European community psychological perspectives” w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Political and social alienation as a determinant of voting behavior among students – referat na sympozjum “Political and social participation of young people in democratic societies”, w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, IP UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Poczucie zagrożenia ekonomicznego a autorytaryzm i alienacja polskich studentów w okresie 2004-2006 – poster na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Społecznych, Gdańsk, 24-26 września 2006
 • Communal Bereavement: Death of Pope John Paul II and feelings of authoritarianism and alienation among young Poles – poster na 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Rethymnon na Krecie, Grecja. 13-15 lipca 2006.
 • Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika i poziom akceptacji rządów silnej ręki studentów uniwersytetu w okresie transformacji systemowej (1989-2005) – referat na II Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Nierówności społeczne”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-6 czerwiec, Wrocław, 2006.
 • Wpływ emocji Wielkiego Tygodnia po śmierci Jana Pawła II na poziom pragnień autorytarnych i alienacji studentów – referat na konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005”, Opole, 1-3 czerwca 2005
 • Effect of Advertising on Body Image of Consumers (współautorzy – Ostrowska A. , Doliński D.) – poster na 110th American Psychological Association Annual Convention, August 22-25 2002, Chicago, USA
 • Uczestnictwo w “The Summer Institute in Political Psychology”, sponsorowane przez The International Society of Political Psychology, Columbus, The Ohio State University, 10 lipca – 4 sierpnia 2000, USA
 • Out of Sight, Out of Heart? Deterioration of perceived support following disaster (Bokszczanin A. , Kaniasty K. – współautorzy) wygłoszony na VI European Congress of Psychology, 4-9 July 1999, Rzym, Włochy
 • Social Justice and Socio-Economic Transformations. A Summer School for Social Scientists of Central and Eastern Europe, Serock, 7-28 lipca 1993 r.
 • Pragnienie charyzmatycznego przywódcy i alienacja na początku transformacji systemowej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Opolu, 1993 r.
 • Dynamics in Pole’s attitudes towards democracy, 1989-1993. (A. Bronowicka i A. Szmajke). WAPOR Regional Seminar “Public opinion and public opinion research in Eastern Europe”,Tallin, Estonia, 11-12 czerwca 1993 r.
 • Einstellungen zur Demokratie und politischen Institutionen in Polen (Bocheńska, Bronowicka, Szmajke). “Ost” und “West” nach dem Umbruch. Deuntungsmuster und Perspektiven, Międzynarodowa konf. Zorganizowana przez Uniwersytet Wiedeński, Ruhr-Universitat Bochum i Institut fur Wirtschaft und Politik; Wiedeń 20-21 stycznia 1992 r.

Udział w grantach

  • Wykonawca w projekcie CPBP 08-17-I-5, raport z badań “Wybory’89 – konsekwencje dla świadomości społecznej” (A. Szmajke, współautor)
  • Wykonawca w grancie kierowanym przez dr A. Bokszczanin “1999-2002/ Predyktory odległych w czasie, negatywnych efektów w zakresie dobrostanu dzieci i młodzieży ofiar powodzi 1997 roku” (KBN) Grant NO. H01F00417
  • Wykonawca w grancie kierowanym przez K. Kaniastego “Wpływ mobilizacji i deterioracji wsparcia spolecznego na odroczone zaburzenia psychiczne ofiar Powodzi 1997 roku” (Long-term consequences of the 1997 Polish Flood). 1999-2000, Polish Academy of Science – Committee for Scientific Research, Poland.
  • „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy” – Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski (zadania realizowane w okresie 2009-2010).
  • Psychosocial predictors of American and Polish students  attitudes toward democracy – projekt badań międzykulturowych porównujący postawy wobec demokracji na próbie studentów polskich i amerykańskich (2018, dr A. Bronowicka przy współpracy z dr M. Reardon, IUP, USA)

Recenzje i działalność organizacyjna

 • Recenzent An International Journal: Anxiety, Stress & Coping, (2003-2007). Recenzje publikacji do Studiów Psychologicznych (2010-2015); Polish Psychological Bulletin (2014); Studia Psychologica (2017). Recenzja wniosku grantowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu OSF  (2010).
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Opole , 1993.
 • Organizator i członek Komitetu Naukowego konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005”, Opole, 1-3 czerwca 2005.
 • Spotkanie założycielskie Sekcji Psychologii Politycznej w ramach PSPS, powołana do zespołu odpowiedzialnego za standardy nauczania psychologii politycznej, SWPS w Warszawie, listopad, 2006 .
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący sympozjum “Political and social participation of young people in democratic societies” – The Sixth European Conference on Community Psychology, IP UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.

Działalność popularyzatorska i na rzecz środowiska

 • Cykl artykułów w roku 1993, w których prezentowano wyniki sondaży przedwyborczych (uliczne próby kwotowe). Publikowane w: “Gazeta w Opolu” (lokalny dodatek “Gazety Wyborczej”). Badania sfinansowała “Gazeta w Opolu”.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Simonides prowadzi”; 12.08.1993 r.
  • Bronowicka A., Szmajke A. – “Partia niezdecydowanych”; 19.08.1993 r.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Wyborców portret własny”; 26.08.1993 r.
  • Bronowicka A., Szmajke A. – “O partiach, które prób przekroczyły”; 2.09.1993 r.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Po pierwsze: nie znamy haseł”; 6.09.1993 r.
 • Konsultant i trener Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu (1996 r.), ekspert w konkursie “Negocjator”.
 • Organizowanie pomocy psychologicznej powodzianom z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1997
 • Konsultant Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Opolu (rok 1998), ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 • Wywiady dla lokalnych gazet (Gazeta Wyborcza i Nowa Trybuna Opolska – komentarze do negocjacji unijnych, bierność świadków zdarzeń wymagających interwencji, stosunek ludzi do polityki) i udział w audycjach radiowych jako ekspert ds. zachowań wyborczych (audycja w radiu Opole podczas kampanii wyborczej – wybory samorządowe’06)
 • Ekspert i trener w programach aktywizujących bezrobotnych organizowanych przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Opolu (Nowe Horyzonty, Twoja Szansa), 1999 -2000
 • Ekspert i trener programu pomocowego pod patronatem Banku Światowego i Ministerstwa Pracy w ramach restrukturyzacji sektora górniczego, Wałbrzych, 2000 r.
 • Trener programów “Spadochron” dla młodzieży szkół średnich (planowanie kariery zawodowej), 1999-2000 r.
 • Udział w projekcie unijnym “Doradca zawodowy” na Wydziale Ekonomii UO, 2006.
 • Szkolenia z zakresu negocjacji dla firm opolskich (Elektrownia Opole, PZU, Zakład Penitencjarny).