dr Anna Bronowicka

dr Anna Bronowicka

Pokój: 406

Konsultacje: urlop naukowy

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w kadencji 2008-2012 i 2012-obecnie
 • Kierownik studiów podyplomowych “Psychologia Wpływu Społecznego” i “Psychologia Transportu”
 • p.o. Dyrektora Instytutu Psychologii, rok akademicki 2005/2006

Kariera naukowa

 • 1995 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawa doktorska “Psychologiczne aspekty zachowań wyborczych w Polsce w latach 1989-1991”
 • Członek International Society of Political Psychology
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sekcja Psychologii Politycznej

Publikacje

 • Bronowicka A. (2014). Stres zawodowy pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni. (w:) Arkadiusz Wudarski (red.) „W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne”. Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
 • Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bronowicka A. (2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.
 • Bronowicka A. (2008). Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna: porównanie polsko-amerykańskie. (w:) J. Miluska (red.) “Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia”, Poznań: przyjęte do druku
 • Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)”Jakość życia – od wykluczonych do elity.” Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Bronowicka A. (2007). Lęk ekonomiczny jako źródło poczucia alienacji społecznej i politycznej studentów. (w:) A. Kalus, D. Krok (red.) “Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania”, Opole: Wydawnictwo UO.
 • Bronowicka A. (2007). Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation. (w:) A. Bokszczanin (red.) “Social Change in Solidarity”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka A. (2007). The alienation of the youth and its consequences for the voting behaviors in the context of the local election. (w:) A. Bokszczanin (red.)”Social Change in Solidarity”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronowicka, A. (2007). Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (s. 397-419). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Bronowicka A. (2006). Alienacja polityczna i społeczna jako wyznacznik zachowań wyborczych młodzieży (w:) Bronowicka A. (red.) – “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006, str. 49-69.
 • Bronowicka A. (2006). Wprowadzenie (w:) Bronowicka A. (red.) – “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005”, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006, str. 11-20.
 • Redakcja książki (2006). Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
 • Kulbat J., Głębocka A., , Bronowicka A. (2005). Perspektywy dalszych badań nad wizerunkiem ciała (w: ) A. Głębocka, J. Kulbat (red.) “Wizerunek ciała”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str. 107 – 117.
 • Bronowicka A., Głębocka (2004). Przewodzenie polityczne. Perspektywa psychologii politycznej (w:) L. Rubisz, K. Zuba (red.) – Przywództwo polityczne. Teoria i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 55-69.
 • Szmajke A, Bronowicka A. (1995). Poczucie alienacji politycznej i jej związki z zachowaniami politycznymi, w: A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Poznań – Częstochowa, PRINT – B, str. 149-163.
 • Bronowicka A. (1994). Alienacja polityczna i społeczna jako predyktor nieuczestniczenia w wyborach. Studia Psychologiczne, t.XXXII, s. 25-45.
 • Bocheńska D. Bronowicka A. Szmajke A. (1992). Entzauberte Demokratie? Socialpsychologische Aspekte des Systemechsel in Polen, [w:] P. Gerlich, F. Plasser i A. Ulram (Hg.), Regimwechsel, Demokraisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, “Studien zu Politik und Verwaltung”, Bohlau Verlag Wien-Koln-Graz, ss. 203-230.
 • Bronowicka A. (1993). Porównanie obrazu życia społecznego aktywistów opozycji i aktywistów socjalistycznych organizacji młodzieżowych (lato, 1987 rok). Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Psychologia VII, s.23 – 37.

Aktywny udział w konferencjach naukowych

 • Dyskryminacja osób starszych w procesach rekrutacyjnych – A. Bronowicka, W. Kempa, Lublin, czerwiec 2013, Oblicza Starości we współczesnym świecie, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, KUL
 • Political alienation as a mediator in the relation between sense of economic threat and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) Anna Bronowicka, Krys Kaniasty Palma de Mallorca, 2 – 4 th July 2012 , Stress and Anxiety Research Society International Conference
 • Protestancka etyka pracy i zasada „każdemu według zasług” jako wyznaczniki przystosowania polskiej młodzieży do systemu liberalnego kapitalizmu – referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, 26-28 listopada 2009 r., Łódź.
 • Sense of economic threat, political alienation and authoritarianism in comparative studies (Poland – USA) – referat w ramach panelu “New Developments in Authoritarianism Research”, 31 Annual Scientific Meeting of ISPP, Paris, France, 9-12 July 2008
 • Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii Polityki i Moralności, Łódź, 16-17 czerwca 2008.
 • Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna studentów. Porównanie polsko-amerykańskie – referat na I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: “Polityka w życiu człowieka”, Poznań , 25–26 października 2007.
 • Lęk ekonomiczny a autorytaryzm i alienacja przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006 – referat na konferencji “Jakość życia – od wykluczonych do elity” Częstochowa, 14-15 maja 2007.
 • Fear of unemployment among Polish students as a predictor of authoritarianism and alienation – referat na sympozjum “Unemployment: European community psychological perspectives” w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Political and social alienation as a determinant of voting behavior among students – referat na sympozjum “Political and social participation of young people in democratic societies”, w ramach The Sixth European Conference on Community Psychology, IP UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.
 • Poczucie zagrożenia ekonomicznego a autorytaryzm i alienacja polskich studentów w okresie 2004-2006 – poster na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Społecznych, Gdańsk, 24-26 września 2006
 • Communal Bereavement: Death of Pope John Paul II and feelings of authoritarianism and alienation among young Poles – poster na 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Rethymnon na Krecie, Grecja. 13-15 lipca 2006.
 • Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika i poziom akceptacji rządów silnej ręki studentów uniwersytetu w okresie transformacji systemowej (1989-2005) – referat na II Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Nierówności społeczne”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-6 czerwiec, Wrocław, 2006.
 • Wpływ emocji Wielkiego Tygodnia po śmierci Jana Pawła II na poziom pragnień autorytarnych i alienacji studentów – referat na konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005”, Opole, 1-3 czerwca 2005
 • Effect of Advertising on Body Image of Consumers (współautorzy – Ostrowska A. , Doliński D.) – poster na 110th American Psychological Association Annual Convention, August 22-25 2002, Chicago, USA
 • Uczestnictwo w “The Summer Institute in Political Psychology”, sponsorowane przez The International Society of Political Psychology, Columbus, The Ohio State University, 10 lipca – 4 sierpnia 2000, USA
 • Out of Sight, Out of Heart? Deterioration of perceived support following disaster (Bokszczanin A. , Kaniasty K. – współautorzy) wygłoszony na VI European Congress of Psychology, 4-9 July 1999, Rzym, Włochy
 • Social Justice and Socio-Economic Transformations. A Summer School for Social Scientists of Central and Eastern Europe, Serock, 7-28 lipca 1993 r.
 • Pragnienie charyzmatycznego przywódcy i alienacja na początku transformacji systemowej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Opolu, 1993 r.
 • Dynamics in Pole’s attitudes towards democracy, 1989-1993. (A. Bronowicka i A. Szmajke). WAPOR Regional Seminar “Public opinion and public opinion research in Eastern Europe”,Tallin, Estonia, 11-12 czerwca 1993 r.
 • Einstellungen zur Demokratie und politischen Institutionen in Polen (Bocheńska, Bronowicka, Szmajke). “Ost” und “West” nach dem Umbruch. Deuntungsmuster und Perspektiven, Międzynarodowa konf. Zorganizowana przez Uniwersytet Wiedeński, Ruhr-Universitat Bochum i Institut fur Wirtschaft und Politik; Wiedeń 20-21 stycznia 1992 r.

Udział w grantach

 • Wykonawca w projekcie CPBP 08-17-I-5, raport z badań “Wybory’89 – konsekwencje dla świadomości społecznej” (A. Szmajke, współautor)
 • Wykonawca w grancie kierowanym przez dr A. Bokszczanin “1999-2002/ Predyktory odległych w czasie, negatywnych efektów w zakresie dobrostanu dzieci i młodzieży ofiar powodzi 1997 roku” (KBN) Grant NO. H01F00417
 • Wykonawca w grancie kierowanym przez K. Kaniastego “Wpływ mobilizacji i deterioracji wsparcia spolecznego na odroczone zaburzenia psychiczne ofiar Powodzi 1997 roku” (Long-term consequences of the 1997 Polish Flood). 1999-2000, Polish Academy of Science – Committee for Scientific Research, Poland.

Recenzje i działalność organizacyjna

 • Recenzent An International Journal: Anxiety, Stress & Coping, 2003- obecnie
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Opole , 1993.
 • Organizator i członek Komitetu Naukowego konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005”, Opole, 1-3 czerwca 2005.
 • Spotkanie założycielskie Sekcji Psychologii Politycznej w ramach PSPS, powołana do zespołu odpowiedzialnego za standardy nauczania psychologii politycznej, SWPS w Warszawie, listopad, 2006 .
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący sympozjum “Political and social participation of young people in democratic societies” – The Sixth European Conference on Community Psychology, IP UO i ECPA, Kamień Śl. 6 – 8 października 2006.

Działalność popularyzatorska i na rzecz środowiska

 • Cykl artykułów w roku 1993, w których prezentowano wyniki sondaży przedwyborczych (uliczne próby kwotowe). Publikowane w: “Gazeta w Opolu” (lokalny dodatek “Gazety Wyborczej”). Badania sfinansowała “Gazeta w Opolu”.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Simonides prowadzi”; 12.08.1993 r.
  • Bronowicka A., Szmajke A. – “Partia niezdecydowanych”; 19.08.1993 r.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Wyborców portret własny”; 26.08.1993 r.
  • Bronowicka A., Szmajke A. – “O partiach, które prób przekroczyły”; 2.09.1993 r.
  • Szmajke A., Bronowicka A. – “Po pierwsze: nie znamy haseł”; 6.09.1993 r.
 • Konsultant i trener Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu (1996 r.), ekspert w konkursie “Negocjator”.
 • Organizowanie pomocy psychologicznej powodzianom z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1997
 • Konsultant Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Opolu (rok 1998), ukończone szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 • Wywiady dla lokalnych gazet (Gazeta Wyborcza i Nowa Trybuna Opolska – komentarze do negocjacji unijnych, bierność świadków zdarzeń wymagających interwencji, stosunek ludzi do polityki) i udział w audycjach radiowych jako ekspert ds. zachowań wyborczych (audycja w radiu Opole podczas kampanii wyborczej – wybory samorządowe’06)
 • Ekspert i trener w programach aktywizujących bezrobotnych organizowanych przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Opolu (Nowe Horyzonty, Twoja Szansa), 1999 -2000
 • Ekspert i trener programu pomocowego pod patronatem Banku Światowego i Ministerstwa Pracy w ramach restrukturyzacji sektora górniczego, Wałbrzych, 2000 r.
 • Trener programów “Spadochron” dla młodzieży szkół średnich (planowanie kariery zawodowej), 1999-2000 r.
 • Udział w projekcie unijnym “Doradca zawodowy” na Wydziale Ekonomii UO, 2006.
 • Szkolenia z zakresu negocjacji dla firm opolskich (Elektrownia Opole, PZU, Zakład Penitencjarny).