Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr hab. Barbara Mróz, prof. UO

Pokój: 308

Konsultacje: wtorek godz. 9.00-9.45 online
czwartek godz 9.00-9.45

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Psychologii Osobowości i Badań nad Rodziną
 • Członkostwo w Radzie Naukowej Uniwersytetu Opolskiego
 • Członkostwo w EuroPsy European Certificate in Psychology PL-013209-201902 Work & Organisation
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia rocznego stażu wchodzących w zawód psychologów. Certyfikat prowadzenia superwizji jako opiekun stażu EuroPsy (województwo dolnośląskie i opolskie)

Zainteresowania badawcze

W trakcie działalności naukowej zrealizowałam wiele projektów dotyczących psychologii osobowości, psychologii zarządzania, psychologii twórczości, a także jakości życia. Jestem autorką książek: Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych (2008), Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne (2011), Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research  (red., 2012), Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y  (red., 2014, II wydanie 2017 – warszawskie Wydawnictwo Texter), 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne (2015). Ta ostatnia publikacja zdobyła w 2016 r. ogólnopolską Nagrodę Teofrasta w kategorii najpopularniejsza naukowa książka psychologiczna. W 2017 r. ukazały się moje dwie współautorskie książki: Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej (prof. Jolanta Kociuba UMCS, prof. Barbara Osterloff AT Aleksandra Zelwerowicza Warszawa) oraz Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników (prof. Agata Chudzicka-Czupała SWPS Katowice, prof. Małgorzata Kuśpit UMCS). Wymienione wyżej książki ukazały się w prestiżowym Wydawnictwie Naukowym Scholar.  Moje publikacje w czasopismach stanowią ponad 100 pozycji.

Profil ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0414-0468


Wybrane publikacje naukowe

Artykuły w czasopismach i rozdziały z książek
 • Wybrane wymiary osobowości a wypalenie zawodowe w grupie strażaków zawodowych i ochotników (2021). Mróz Barbara, Zmaczyńska-Witek Barbara, Rachwał Andrea, Medycyna Pracy, 72 (5), 509-519. DOI.org/10.13075/mp.5893.01080
 • Scientific work and life of Edith Stein – psychological assumptions of empathy in the light of the problem of ecumenism (2020). Studia Oecumenica, vol. 20, 2020, s. 1-18, DOI:10.25167/so.1859
 • Poczucie jakości życia a rozbieżność w systemie “ja” – różnice między studentami kierunków społecznych i technicznych (2020). Mróz Barbara, Wasilewska Justyna, Przegląd Psychologiczny, 63 (3), 441-457.
 • Art of Acting and Management Style. Results of psychological research on personality and hierarchy of values of outstanding Polish actors and managers in the area of services (2018). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 4, (50), 145-158.
 • Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors (2017). Polish Journal of Applied Psychology, 15 (1), 19–36.
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo PsychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych (2012). Czasopismo Psychologiczne, 18, (2), 175-183.
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.
Monografie autorskie
 • Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014; II wydanie poprawione 2017). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Konferencje naukowe

 • III Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2018. Tytuł wystąpienia: Sztuka aktorska jako specyficzna forma realizacji poczucia sensu. Wyniki badań podłużnych wybitnych aktorów polskich.
 • X Ogólnopolska Konferencja nt. Jakości Życia, Opole, 2018. Tytuł wystąpienia: Wartość psychometryczna zmodyfikowanego narzędzia do badania poczucia jakości życia. Nowe możliwości i perspektywy.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy- bohater i twórca filmowy”, Katowice, 2018. Tytuł wystąpienia 1: Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich. Tytuł wystąpienia 2: Panel dyskusyjny na temat związku psychologii i twórczości filmowej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat według Szmajkego”, Opole, 2017. Tytuł wystąpienia: Co studenci psychologii poradzili Otylii Jędrzejczak? Sugestie i inspiracje w psychologii sportu.
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 2017. Tytuł wystąpienia 1. Badania podłużne w grupie wybitnych aktorów polskich. Wyzwania dla psychologii twórczości. Tytuł wystąpienia 2. Idealny szef, czyli kto? Kompetencje osobowościowo-społeczne i sfera aksjologiczna w grupie menedżerów.
 • II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, 2016. Tytuł wystąpienia: Osiągnięcia zawodowe pracowników wyższego szczebla i wybitnych aktorów a wskaźniki dobrostanu.
 • 50-te Wrocławie Spotkania Teatrów Jednego Aktora ramach Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław, 2016. Tytuł wystąpienia: Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich. Dodatkowo: spotkanie autorskie.
 • The Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrocław, 2013. Tytuł wystąpienia: Hierarchy of values and quality management of ICT workers.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • 2016 – książka 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne (2015) zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najpopularniejsza naukowa książka psychologiczna.
 • EuroPsy European Certificate in Psychology PL-013209-201902 Work & Organisation