dr hab. Barbara Mróz prof. UO

Pokój: 308

Konsultacje: czwartek 10.00-11.30

Wykształcenie

 • 2012 – Habilitacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii – na podstawie dorobku i książki: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • 1992 – Doktorat: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie rozprawy: „Hierarchia wartości i poczucie sensu życia u polskich aktorów (studium różnic międzygeneracyjnych)”.
 • 1985 – Magisterium: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie pracy: „Preferencje wartości u toksykomanów”.

Zatrudnienie

 • 2016 do chwili obecnej Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • 2014 – 2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
 • 1992 – 2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
 • 1985 – 1992 Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Najważniejsze publikacje

Książki:
 • Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014; II wydanie poprawione 2017). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Artykuły:
 • Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors (2017). Polish Journal of Applied Psychology, 15 (1), 19–36.
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo psychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych (2012). Czasopismo Psychologiczne, 18, (2), 175-183.
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.

Zainteresowania naukowe

Psychologia osobowości, psychologia twórczości, psychologia zarządzania, psychologia jakości i sensu życia, aksjologia, diagnostyka osobowości (metody ilościowe i jakościowe)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 – Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm i wzorową pracę
 • 2017 – Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – Nagroda Teofrasta w kategorii najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 roku “20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne”
 • 2011 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za publikacje)
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za monografię)
 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność dydaktyczną

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji PSPO
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej PTPP