dr Małgorzata Gocman

Pokój: 407

Konsultacje:

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Adiunkt w Instytucie Psychologii UO
 • Członek zespołu ds. strategii rozwoju Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia społeczności
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia osobowości
 • Muzykoterapia
 • Psychoterapia

Kariera naukowa

 • 2002 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

Nagrody

 • Nagroda Komitetu Redakcyjno – Wydawniczego kwartalnika Psychoterapia za artykuł „Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży”, 1998

Prace opublikowane

 • Gocman M., Szarzynska M. (2016). Program pomocy BRIGE dla młodzieży z opieki zastępczej. Family Forum 6, 237-252.
 • Gocman M., Szarzyńska M. (2015) „Substance abuse after foster care: a comparison of those leaving institutional and family placements”. Family Forum 5, 111-123.
 • Kopacz-Gocman M., Woźniczko K. (2015). Depresja a preferencje muzyczne. (W:) A. Glińska-Lachowicz (red.) Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria-rozwój- możliwości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 117-125.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2014). Wpływ sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne osób z domów dziecka i rodzin zastępczych. (W:) J. Hroncova (red.) Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie, Banska Bystrica: Belianum, 389-397.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Symptomy zaburzeń psychicznych po opuszczeniu opieki zastępczej w Polsce: porównanie osób z domów dziecka i rodzin zastępczych. W: D. Krok,  A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 123-137.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Problemy psycho-społeczne osób opuszczających systemy opieki zastępczej. Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Naukowego, Biuletyn nr 10, 33-41.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie substancji psychoaktywnych (s. 353-364). (W:) M. Walancik, J. Hroncova (red.), Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Youth aging out of foster care in Poland: Preliminary evaluation results from a pilot prevention program. Polish Journal of Applied Psychology 10(1).
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M. (2012). Innowacyjne, oparte na modelach funkcjonowania we wspólnocie programy wspomagania osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktów społecznych oraz w innych dziedzinach wymagających wsparcia (w:) Gawor A, Borecki, Ł (red.), Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House.
 • Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Mental health of youths leaving the foster care system in Poland: Preliminary results. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., Sasao, T. (2012). Doctoral Training in Psychology: A Comparison of Approaches in North America, Europe and Japan. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.
 • Toro, P.A., Szarzyńska, M.E., Gocman, M. (2011). Follow-up Studies of Youth Aging Out of Foster Care in the United States and Poland. Community Psychology: Common Values, Diverse Practices, http://www.psychologie-communautaire.fr/cmsmadesimple/uploads/Proceedings_def.pdf
 • Gocman, M. (2009). Creative attitude and the experiencing and the using of music in everyday life. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe Horyzonty. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Gocman, M. (2008). Wpływ cech osobowości na wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu. W: A. Gawor, A. Głębocka (red.), Jakość życia współczesnego człowieka – wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kopacz-Gocman, M. (2008). Nonkonformizm i konformizm a doświadczanie muzyki. W: R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kopacz, M. (2008). Cechy osobowości a dokonywanie wyborów muzycznych. (w:) Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie.
 • Kopacz-Gocman (2007). Application of music therapy in prevention undertaken in a local-community setting. (In.) A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kopacz M. (2005). Personality and music preferences: The influence of personality traits on preferences regarding musical elements. Journal of Music Therapy 3(42).
 • Kopacz M. (2000). Muzykoterapia w rehabilitacji psychiatrycznej. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 76.
 • Kopacz M. (1998). Sprawozdanie z XVII Światowego Kongresu Psychoterapii. Wiadomości Psychiatryczne 3(3).
 • Kopacz M. (1997). Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży. Psychoterapia 4(103).

Referaty naukowe

 • Gocman M, Szarzyńska M., „The  Assistance Program for Youths Leaving Foster Care in Poland”. II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. Barcelona, Spain 17th to 19th November, 2016.
 • Gocman M., Szarzyńska M., “Youth aging out of foster care in Poland”. XIV International Conference of EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents). Shaping the future: connecting knowledge and evidence to child welfare practice. Oviedo, Spain 13th to 16th September, 2016.
 • Szarzyńska M., Gocman M. “Evaluating an Intervention to Prevent Homelessness and Other Poor Outcomes among Youth Aging Out of Orphanages in Poland”. XIV International Conference of EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents). Shaping the future: connecting knowledge and evidence to child welfare practice. Oviedo, Spain 13th to 16th September, 2016.
 • Gocman M., Szarzyńska M. “Psychological problems of the youth brought up in the foster care system in Poland”. I International Congress of Clinical and Halth Psychology with Children and Adolescents. Madrid 19-21.11.2015.
 • Gocman M., Szarzyńska M. „Skąd się biorą dzieci do adopcji, czyli ryzykowne zachowania młodzieży po opuszczeniu opieki zastępczej prowadzące do wczesnego rodzicielstwa”. I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna: Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia – Niepłodność – Adopcja. Kamień Śląski 20-21.10.2014.
 • Gocman M., Szarzyńska M.   „Housing situation after leaving foster care and its influence on the youth mental health”. Socialia 2014. Current issues concerning sociopathological problem prevention and its professionalization. Banská Bystrica 16–17.10. 2014.
 • Gocman M., Szarzyńska M.   “Substance abuse after foster care: A comparison of those leaving institutional and family placements”. PhD existence: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Ołomuniec 19-20.05.2014.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. „Wpływ sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne osób z domów dziecka i rodzin zastępczych”. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej. Diagnoza niedostosowania społecznego a perspektywa wczesnej profilaktyki społecznej. Katowice,18-19.04.2013.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. „Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie substancji psychoaktywnych”. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia: Człowiek w obliczu wielkiej zmiany- wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki. Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Ustroń-Zawodzie, 21-22.10.2013.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A., Leśnikowska A. „Problemy psycho-społeczne osób opuszczających systemy opieki zastępczej”. Sympozjum Naukowe z udziałem członków Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP „Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki”. 19.02.2013, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., „Innowacyjne oparte na modelach funkcjonowania we wspólnocie, programy wspomagania osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktów społecznych oraz innych dziedzinach wymagających wsparcia”. Konferencja interdyscyplinarna: Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy. 16.04.2012, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., Sasao, T. „Doctoral Training in Psychology: A Comparison of Approaches in North America, Europe and Japan”. PhD existence II: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates”. 30-31.01.2012, Palacky University, Olomouc, Czech Republic.
 • Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. “Mental health of youths leaving the foster care system in Poland: Preliminary results”. PhD existence II: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates”. 30-31.01.2012, Palacky University, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzyńska, M., Toro, P.A., Gocman, M., Kompala, T., & Klos “A pilot community intervention for youth leaving orphanages in Poland”. 8th European Congress of Community Psychology: “Community Psychology, Critical Issues”. 15-16.09. 2011, York St. John University, England.
 • Gocman M., Woźniczko K. „Depresja a preferencje muzyczne”. Międzynarodowa konferencja naukowa „Arteterapia w nauce i praktyce”. 19-21.10.2011, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. „Wychodzenie z systemu opieki zastępczej w Polsce: wyniki ewaluacji pilotażowego programu prewencji”. Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego – wspólne cele, 25 konferencja Sekcji Naukowej PTP, 28-30.09.2011, Wrocław.
 • Gocman M., Grochalska M. „Preferencje elektronicznej muzyki tanecznej (electronical dance music) a profil osobowości mierzony kwestionariuszem MMPI”. Muzyka – człowiek – technologia. Interdyscyplinarna konferencja studencka. 28.04.2010, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Toro, P.A., Szarzyńska, M., Gocman, M. “Youth aging out of foster care and homelessness in the US and other developed nations”. Grand Rounds (Center for Homelessness Preventions Studies), 27.03.2008, Department of Psychiatry, Columbia University, New York, NY, USA.
 • Toro, P.A., Szarzyńska, M., Gocman, M., Goyette, M., Ornelas, J., Drieu, D. “Youth aging out of foster care in 5 nation”. Second International Conference on Community Psychology „Building Participative, Empowering & Diverse Communities. Visioning Community Psychology in In worldwide perspective”. 4- 6.06.2008, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal.
 • Śmierzchalska L., Więckiewicz M., Szarzyńska M., Gocman M., Toro P.A. „Społeczne i psychologiczne czynniki ryzyka osób wychodzących z systemu opieki zastępczej w USA i Polsce”. VII Opolska Studencka Konferencja Naukowa „X lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”. 16-18.04.2008, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Gocman M. „Postawa twórcza a doświadczanie muzyki i wykorzystywanie jej w codziennym życiu”. Konferencja naukowa: Twórczość w teorii i praktyce – nowe wyzwania. 17.11.2007, UMCS, Lublin.
 • Gocman M. „Wpływ cech osobowości na wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu”. Międzynarodowa konferencja naukowa: Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia, 24-25.05.2007, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kopacz-Gocman M. „Twórczość a doświadczanie muzyki”. IV Międzynarodowe Jubileuszowe Forum Muzykoterapeutów: Kierunki Współczesnej Muzykoterapii. 22-24.03.2007, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz-Gocman M. „Application of music therapy in prevention undertaken in a local-community setting”. Sixth European Conference on Community Psychology. 6-8.10. 2006, Opole.
 • Kopacz M. „Cechy osobowości a wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu”. III Forum Muzykoterapeutów: Podstawy teoretyczne muzykoterapii oraz praktyka kliniczna. 18-19.11.2005, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz M. „Cechy osobowości a dokonywanie wyborów muzycznych”. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie: Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. 24-25.09.2004, Ignatianum, Kraków.
 • Kopacz M. „Preferencje muzyczne a cechy temperamentu”. Festiwal Nauki Polskiej. 25.09.1999, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz M. „Zastosowanie muzykoterapii w rehabilitacji”. Międzynarodowe Jubileuszowe Sympozjum Muzykoterapii: Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu. 20-21.11.1998, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz M. „Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży”. Festiwal Nauki Polskiej. 25-27.09.1998, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz M. „Muzykoterapia jako metoda poznawania siebie”. Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. 13.09.1997, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.
 • Kopacz M. „Teoretyczne podstawy muzykoterapii”. Zebranie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 27.03.1997, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław.

Recenzje

 • Recenzje dla czasopisma Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal.

Wybrane dodatkowe szkolenia

 • Szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin wg metody Berta Hellingera (140 godzin), Institute of Family Affair, Bremen.
 • Doskonalenie zawodowe w obszarze procesu prowadzenia grupy, procesu psychoterapii indywidualnej oraz superwizji własnej (243 godziny), trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Trening Asertywności (37 godzin), Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Uruchamianie procesu twórczego w pracy z grupą (40 godzin), Warszawska Pracownia Twórczości i Wyobraźni „Trop”.
 • Muzykoterapia w Oddziale Kardiologicznym, Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich.
 • Uniwersalne elementy terapii muzycznej, Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich.
 • Cykl szkoleń zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces (160 godzin): „Wprowadzenie do pracy z procesem”, „Praca ze snem, część I”, „Praca z symptomami, część I”, „Krytyk w relacjach i relacje z krytykiem”, „Odmienne stany świadomości i stany ekstremalne, część I”, „Praca z ruchem”, „Praca z relacjami, część I”, „Symptomy – część II, głęboka praca z ciałem”.

Doświadczenie zawodowe w zakresie psychoterapii i muzykoterapii

 • Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu
 • Środowiskowy Dom Samopomocy IIP we Wrocławiu
 • Oddział Dzienny Ośrodka Leczenia Nerwic we Wrocławiu

Działalność popularyzująca naukę

 • Wywiady dla gazet:
 • Focus nr 8 (143): „Nie jem mięsa, więc lubię soul”, sierpień 2007
 • Nowa Trybuna Opolska: „Lekarstwo dla duszy”, 30.12.2006
 • Nowa Trybuna Opolska: „W styczniu sobie postanawiam…”, 31.12.2005
 • Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska: „Muzyka łagodzi obyczaje” 19-20.11.2005
 • Nowa Trybuna Opolska: „Idźcie za głosem marzeń” 14.06.2005
 • Udział w programie: „Rozmowy w toku” w roli „Gościa Programu”, telewizja TVN, wrzesień 2000.

Inne formy działalności

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu muzykoterapii
 • Doradztwo w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników