dr Małgorzata Przepióra-Kapusta

Pokój: 407A

Konsultacje: 16.06.2018 15.00-16.00
21.06.2018 16.30-17.30

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • 2008 – zastępca dyrektora ds dydaktycznych
 • od 2006 – Przewodnicząca Opolskiego Oddziału PTP
 • 2009 – w składzie Rady Psychologów Polskich

Specjalizacja

 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • 1999 – Uniwersytet Śląski Katowice – doktor nauk humanistycznych
 • 1980 – 1984 Uniwersytet Śląski Katowice – magister psychologii specj. Psychologia kliniczna Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • 1986 – 1988 Instytut Kształcenia Nauczycieli Opole Studium specjalne z zakresu socjoterapii
 • 1995 – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN Warszawa Szkolenie nt. Socjoterapia dzieci niedostosowanych społecznie
 • 2001 – Międzynarodowa konferencja dotycząca przemocy
 • 2001, 2002 Konferencje nt. problematyki stresu organizowane przez Sekcję Psychologii Klinicznej PTP
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek sekcji psychologii klinicznej

Najważniejsze publikacje

 • Przepióra M., (2008). Dziecko z zaburzeniami typu borderline, w Cytowska B., Winczura B., Stawarski A. red: dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju; Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”
 • Przepióra M., (2008). Dziecko z zespołem stresu pourazowego, w Cytowska B., Winczura B., Stawarski A. red: dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju; Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Przepióra M., Psychosocial conseąuences oftrauma in socially maladiusted teenagers; Edited by Bokszczanin A. (2007) Social change in Solidarity Community psychology Perspectives and Approaches, Opole; Wydawnictwo UO
 • Przepióra M., (2006), Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej, w: Cytowska B., Winczura B. red: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków; Oficyna Wydawnicza “Impuls”
 • Bokszczanin A., Przepióra M, (2005). Bezrobocie rodziców a problemy psychologiczne dzieci i młodzieży w Polsce i Niemczech; w czasopismo: Psychologia jakości życia 2005 t4. nr l
 • Psychologiczna analiza autoprezentacji młodzieży trudnej, “Auxilium Sociale. Wsparcie społeczne”, nr 3/4 (15/16) Katowice 2000, Wydawnictwo Naukowe w Katowicach.
 • Sposoby prezentowania wizerunku siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie, Prace Pedagogiczne CXXX, “Absolwenci Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej”, X Forum Pedagogów, Wrocław 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Autoprezentacja młodzieży niedostosowanej społecznie, “Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 4, 1998.
 • Psychospołeczne problemy osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nysie, “Szkoła Specjalna”, 1997, LVII/2.

Praktyka zawodowa

 • 1999 – Uniwersytet Opolski Opole adiunkt w Instytucie Psychologii
 • 1989 – 1999 Uniwersytet Opolski Opole asystent w Instytucie Psychologii
 • 1985 – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nysa psycholog
 • 1986 – 1989 Poradnia Wychowawczo Zawodowa Otmuchów psycholog
 • 1995 – 2000 Warsztat Terapii Zajęciowej Nysa psycholog dla osób niepełnosprawnych

Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia itp

 • Studia podyplomowe w zakresie “Psychologia transportu”; Opole 2005 rok
 • Szkolenie z zakresu programu ART, treningu zastępowania agresji osób społecznie niedostosowanych
 • Kurs psychologów – biegłych sądowych organizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce; Kraków 2008
 • Szkolenia w zakresie “Profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw” organizowany przez WOT PTP; Warszawa 2008

Zainteresowania:

Od kilkunastu lat łączę w swojej pracy teorię z praktyką. Prowadzę zajęcia z psychologii klinicznej oraz diagnozy psychologicznej dla studentów, jednocześnie pracuję jako psycholog praktyk z młodzieżą niedostosowaną społecznie w placówce resocjalizacyjnej, co stanowi wspaniałą okazję weryfikacji teorii w praktyce. Tam też powstał projekt badania autoprezentacji młodzieży zakończony rozprawą doktorską.
Kolejny obszar zainteresowań stanowi problematyka konsekwencji bezrobocia dla funkcjonowania młodzieży (dzieci rodzin dotkniętych bezrobociem). Problem analizowany w ramach polsko-niemieckich badań nad skutkami bezrobocia.
Obecnie zamierzam podjąć badania własne dotyczące skutków traumatycznych przeżyć młodzieży agresywnej, społecznie niedostosowanej (wpływ PTSD).