Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr Przemysław Zdybek

Pokój: 207

Konsultacje: urlop naukowy

Aktualnie pełnione funkcje:

  • Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii
  • Koordynator Erasmus+ w roku ak. 2019/2020

Zainteresowania badawcze

Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości. Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii. Kultura honoru. Temporalność jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka. Metodologia badań naukowych i statystyka.

 

Aktualne publikacje:

Sorokowski, P., Groyecka, A., Kowal, M., Sorokowska, A., Białek, M., Lebuda, I., Dąbrowska, M., Zdybek, P. & Karwowski, M. (2020). Can information about pandemics increase negative attitudes toward foreign groups? A case of COVID-19 outbreak. Sustainability12(12), 4912.

Sorokowski, P., Kowal, M., Zdybek, P., & Oleszkiewicz, A. (2020). Are online haters psychopaths? Psychological predictors of online hating behavior. Frontiers in psychology11, 553.

Zdybek, P. M., & Walczak, R. B. (2019). Does the Culture of Honor do well in Poland?Family Forum Vol. 9, pp. 113-130.

D’Anselmo, A., Prete, G., Zdybek, P., Tommasi, L., & Brancucci, A. (2019). Guessing meaning from word sounds of unfamiliar languages: a cross-cultural sound symbolism study. Frontiers in psychology10, 593.

Zdybek, P. (2018) Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej, Opole: Wydawnictwo UO. ISBN: 978-83-7395-806-7.

Zdybek, P. i Derbis, R. (2018) Poczucie jakości życia i samoocena pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, (3)2018, 595-606. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.595

Zdybek, P.(2018). Krytyczne spojrzenie z perspektywy psychologa na granice poradnictwa filozoficznego w porównaniu do psychoterapii i pomocy psychologicznej. Studia Philosophiae Christianae, 61-83 54(2018)3.

Zdybek, P. i Haimann, M (2017). Future anxiety as a predictor of the fear of childbirth. Family Forum, 127-143. DOI: 10.25167/FF/2017/127-143

Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5.

 

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6291-3495

 


Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl