Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Przemysław Zdybek

Pokój: 207

Konsultacje: poniedziałek godz. 9.00-9.45
piątek godz. 14.45-15.30

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Członek zespołu d.s. certyfikacji EuroPsy
 • Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii
 • Koordynator Erasmus+ w roku ak. 2019/2020

Zainteresowania badawcze

Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości. Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii. Kultura honoru. Temporalność jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka. Metodologia badań naukowych i statystyka.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6291-3495


Wybrane publikacje naukowe

 • Zdybek, P. (2019) Does Addiction Therapy Change the Hedonistic Temporal Orientation and the Satisfaction with the Patients’ Life? W: R.M. Watson. Spin Cycle. Brill (111-122). ISBN: 978-1-84888-367-3 112-122

 • D’Anselmo, A, Prete, G, Zdybek, P, Tommasi, L, & Banuci, A, (2019). Guessing meaning from word sounds of unfamiliar languages: a cross-cultural sound symbolism study. Frontiers in psychology. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.00593

 • Zdybek, P. (2018) Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej, Opole: Wydawnictwo UO. ISBN: 978-83-7395-806-7.
 • Zdybek, P. i Derbis, R. (2018) Poczucie jakości życia i samoocena pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, (3)2018, 595-606. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.595
 • Zdybek, P.(2018). Krytyczne spojrzenie z perspektywy psychologa na granice poradnictwa filozoficznego w porównaniu do psychoterapii i pomocy psychologicznej. Studia Philosophiae Christianae, 61-83 54(2018)3.
 • Zdybek, P. i Haimann, M (2017). Future anxiety as a predictor of the fear of childbirth. Family Forum, 127-143. DOI: 10.25167/FF/2017/127-143
 • Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5
 • Zdybek, P. (2014). Is homosexual model of beauty diferent in compare to heterosexual? Empirical study on the role of secondary sexual ornament in face beauty and sexual orientation in mating strategy (eds.). M. Mokrys and S. Badura, Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ss.290-294) ISBN 978-80-554-0959-7.
 • Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? (s. 49-60) W: J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. ISBN: 978-1-84888-325-3.
 • Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna, 3.
 • Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu wybranych aspektów zdrowia seksualnego. Acta universitatis Folia Psychologia, 16.
 • Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.
 • Zdybek, P. i Walczak, R. (2009). Badania nad rzetelnością i trafnością Kwestionariusza Oceny Dobrostanu Psychicznego. W: A. Oleszkowicz i P. Zdybek (red), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut, s.103-120.
 • Zdybek, P. (2008). Znaczenie drugorzędowych cech płciowych w ocenie atrakcyjności potencjalnego partnera u osób hetero i homoseksualnych. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2008). Aktywizacja postawy patriotycznej w dokonywaniu wyborów konsumenckich. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Biegiesz, M. i Zdybek, P. (2007). Wyzwania psychologii ewolucyjnej. Atrakcyjność a drugorzędowe cechy płciowe u osób hetero i homoseksualnych. W: R. Kasprzak, R. Koc (red.), Wyzwania Współczesnej Psychologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Wybrane konferencje naukowe

 • Zdybek, P. i Walczak, R. (14-17.09.2017).Skala kultury honoru. Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym (plakat).  Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Toruń: UMK.
 • Zdybek, P. (20-23.09.2017). Czy pacjenci przerywający terapię uzależnień różnią się pod względem wybranych zmiennych psychologicznych od tych którzy kontynuują leczenie?. Gdańsk: UG.
 • Zdybek, P. i Walczak, R. (6-7.-6.2017). Polska kultura honoru.  Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym. Konferencja naukowa : Świat wg Szmajkego. Opole: UO.
 • Zdybek, P. (23-30.04.2017). The 31st EFPSA Congress, Gakh, Azerbejdżan. Warsztaty z zakresu metodologii I pracy z osobamiuzależnionymi.
 • Zdybek, P. (30.03.2017). Czy szczęście i jakość życia łączy się z uzależnieniem? Konferencja naukowa: Opolska Wiosna Psychologiczna. Opole: UO.
 • Zdybek, P. (24.11.2016) Can we lose the free will and self-control permanently? Free will in the process of addiction therapy. Konferencja „Wokół idei doradztwa filozoficznego. Opole: IF UO.
 • Zdybek, P., P. Kwasik, E. Sudoł, N. Kukla i P. Parkoła (15.04.2016). Polska Adaptacja kwestionariusza do pomiaru socjoseksualności SOI-R PL. Opole: UO.
 • Zdybek, P. (28-30.09.2016). )   Influence of the scenario (wealth, war, status quo, poorness) on the process of judging attractiveness. Międzynarodowa konferencja 3rd PTNCE Conference. Toruń: UMK.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl