Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk studenckich w roku akademickim 2019/2020 (zgodnie z Programem kształcenia na lata 2017-2022 zgodnym z wymogami wynikającymi z Polskich Ram Kształcenia dla szkolnictwa wyższego (poziom 7)

 1. Każdy student kończący III rok psychologii zobowiązany jest do odbycia praktyk studenckich w wymiarze 150 godzin.
 2. Praktyki studenckie realizowane mogą być w jednej placówce lub instytucji (150 godzin) o charakterze zgodnym z wybraną przez siebie specjalnością lub dwóch-trzech jednostkach (po 50-75 godzin): jednej zgodnej z wybraną przez studenta specjalnością i w drugiej placówce o charakterze zgodnej z zainteresowaniami studenta. Opiekunem praktyk musi być aktywny zawodowo psycholog.
 3. Studenci psychologii dziennej i zaocznej mogą odbywać praktyki od VII– X semestru zajęć tj. po ukończeniu III roku studiów w okresie wakacyjnym, na IV i V roku studiów w trakcie trwania zajęć (praktyki odbywane są również w godzinach popołudniowych) oraz w okresie wakacyjnym między IV a V rokiem studiów..
 4. Czas odbywania praktyk uwzględnia również godziny popołudniowe w zależności od preferencji placówki, gdzie odbywa się praktyka. Okres odbywania praktyk nie zwalnia studentów z obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych wg planu zajęć, stąd konieczność indywidualnego dostosowywania terminów praktyk z opiekunem praktyk.
  UWAGA! W związku z bieżącą dynamicznie się zmieniającą sytuacją epidemiczną w kraju, dopuszcza się realizację praktyk w systemie hybrydowym w wybranej instytucji. Decyzję o trybie realizacji praktyk podejmuje opiekun praktyki, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo studenta oraz regulamin i procedury instytucji w której praktyki są realizowane.
 5. Po odbyciu praktyk w wymiarze 150 godzin student jest zobowiązany (w X semestrze) do dostarczenia koordynatorowi ds. praktyk Opinii opiekuna praktyk, Karty przebiegu praktyk oraz Sprawozdania z odbytych praktyk, zgodnie z instrukcją dot. obiegu dokumentów z praktyk. Jeśli student odbywa praktyki w więcej niż jednej instytucji/placówce, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów otrzymany w każdej z placówek, również w przypadku, jeśli opiekunem praktyk jest ta sama osoba lub jeśli praktyki odbywają się w jednej instytucji składającej się z różnych oddziałów i opiekunami praktyk są różne osoby.
  UWAGA! Jeśli praktyki realizowane są w systemie hybrydowym, należy to zaznaczyć w Karcie przebiegu praktyki (kolumna “uwagi”), rozszerzając opis realizowanych lub obserwowanych czynności/zadań o komentarz (“zrealizowane w trybie stacjonarnym”/”zrealizowane w trybie zdalnym”).
  1. W związku z obecną dynamicznie się zmieniającą sytuacją epidemiczną w kraju zaleca się, by skompletowaną dokumentację w celu weryfikacji jej poprawności załączyć na platformie Moodle w formacie .pdf (kurs “Praktyki studenckie 2020/2021”). Dokumentację można również konsultować mailowo z opiekunem praktyk (wiktoria.kubiec@uni.opole.pl).
 6. Opinia wystawiona przez opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania zawiera ocenę, która ma pokazać zaangażowanie studenta oraz stopień w jaki sprostał on wymogom stawianym przed nim w procesie odbywania praktyk.
 7. Praktyki studenta mogą zostać zaliczone m.in. na podstawie umowy o pracę, wolontariat, czy staż, z zachowaniem wymaganej liczby godzin, na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów (Opinia opiekuna praktyk, Karta przebiegu praktyk, Sprawozdanie z odbytych praktyk).

Dokumenty do pobrania:

Specjalizacja kliniczna

 • Ramowy opis obszarów działań psychologów klinicznych, przykłady miejsc, w których możliwe jest staranie się o zgodę na odbywanie praktyk. Zobacz opis…
 • Opinia opiekuna stażu i karta przebiegu praktyk.
 • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Specjalizacja społeczna

 • Zarys możliwych do odbycia w ramach praktyk studenckich obszarów działań psychologów społecznych Zobacz…
 • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Specjalizacja ogólna

 • Zarys możliwych do odbycia w ramach praktyk studenckich obszarów działań psychologów społecznych Zobacz…
 • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Praktykami studenckimi zajmuje się mgr Wiktoria Kubiec