Psychologia transportu

Informacje ogólne

Kierownik: dr ANNA BRONOWICKA

Czas trwania: DWA SEMESTRY

 

Przewidywane opłaty: Wpisowe 300 zł, które podlega zwrotowi tylko wówczas gdy decyzja o przyjęciu jest negatywna, w przypadku pozytywnej decyzji i podjęcia studiów zostaje zaliczone na poczet pierwszej wpłaty semestralnej.
Czesne za semestr 2000 zł, w sumie: 4.000 zł (w tym wliczone jest wpisowe).
Wpłaty powinny być potwierdzone dowodem wpłaty (ksero) w dniu rozpoczęcia zajęć.

Przewidywana liczba zajęć przypadająca na jednego studenta: 205 godz

Wymagania, wykształcenie kandydata: Na studia mogą być przyjęte wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii

Kontakt do Kierownika Studiów: anna.bronowicka@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty

 • Podanie skierowane do Kierownika Studiów
 • C.V.
 • Kserokopia dyplomu magistra psychologii
 • Kserokopia strony personalnej dowodu osobistego
 • Dwa zdjęcia
 • Ankieta (do pobrania w sekretariacie) lub tutaj wzór ankiety w formacie Worda
 • Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł

Uzyskane kwalifikacje

Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii, które są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Podstawę prawną stanowi art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ustawa o kierujących pojazdami Dz. U. z 2011 nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami.

Dane organizacyjne, informacje o zjazdach:

Zajęcia będą się odbywać przeciętnie co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele (z przerwą obiadową). Studia kończy egzamin końcowy. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego a praktyczne w pracowni badań psychologicznych.

Charakterystyka studiów

Rozwój transportu znacznie poszerzył zakres zadań stawianych przed psychologami. Obok tradycyjnego kierunku jakim był dobór zawodowy pojawiły się nowe pola działania jak reedukacja kierowców czy współudział w analizach wypadków. Celem studiów jest stworzenie formalnych podstaw do uzyskania uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami oraz odpowiednie przygotowanie słuchaczy studiów do pełnienia roli psychologa transportu.

Zajęcia są prowadzone zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii (dr A. Bronowicka, dr A. Dominiak, dr J. Pietraszko, mgr A. Kossowska) jak i doświadczonych wykładowców spoza UO: dr A. Wontorczyk (UJ, Kraków), dr Porażko (PO, Opole), mgr M. Heckert (SWPS, Wrocław).

Ramowy program studiów

 • Podstawy psychologii transportu
 • Ryzyko w ruchu drogowym
 • Metody szkolenia uczestników ruchu drogowego
 • Organizacyjne ramy psychologii transportu w Europie i na świecie
 • Rehabilitacja sprawców wypadków drogowych
 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców
 • Rekonstrukcja i analiza wypadków
 • Zaburzenia psychiczne jako czynnik ryzyka w transporcie drogowym
 • Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego