dr Angelika Kleszczewska-Albińska

dr Michał Kłosowski

dr Joanna Dymecka

mgr Arkadiusz Jasiński

Wykształcenie:

 • 2016 – stacjonarne studia doktoranckie psychologii, Uniwersytet Wrocławski
 • 2017 – magister filozofii, Uniwersytet Opolski
 • 2016 – magister psychologii, Uniwersytet Opolski
 • 2015 – licencjat filozofii, Uniwersytet Opolski

Aktywność naukowa:

 • 1 monografia, 2 artykuły w pracach zwartych, 4 artykuły w czasopismach;
 • 2 referaty na konferencjach międzynarodowych, 10 referatów na konferencjach krajowych;

Zainteresowania naukowe:

psychologia jakości życia, psychologia globalizacji, psychologia pracy, filozofia (aksjologia, etyka)

Aktywność organizacyjna:

 • członek Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • recenzent w zakresie psychologii pracy dla portalu Mała Psychologia;
 • cykl wykładów nt. Czy tylko dobrzy ludzie są szczęśliwi? wygłoszony na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w województwie opolskim w ramach programu MNiSW “Naukowy rozwój seniora”, kwiecień-wrzesień 2017 r.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014; 2015; 2016,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2015; 2016,
 • Stypendium Santander Universidades 2016;
 • II Nagroda za najlepszy esej z Filozofii stosowanej (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński) 2016;
 • Stypendium Rektora UO dla najlepszych studentów, stypendium doktoranckie Rektora UWr.

dr Anna Szałańska

dr Grzegorz Pajestka

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Biogram

szczegółowa nota biograficzna tutaj (kliknij)

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Jest autorką i współautorką:

 • ponad 50 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych
 • ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.

 

 

Opublikowała dwie monografie na temat synestezji:

                                                    

dr hab. Barbara Mróz prof. UO

Wykształcenie

 • 2012 – Habilitacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii – na podstawie dorobku i książki: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • 1992 – Doktorat: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie rozprawy: „Hierarchia wartości i poczucie sensu życia u polskich aktorów (studium różnic międzygeneracyjnych)”.
 • 1985 – Magisterium: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie pracy: „Preferencje wartości u toksykomanów”.

Zatrudnienie

 • 2016 do chwili obecnej Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • 2014 – 2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
 • 1992 – 2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
 • 1985 – 1992 Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Najważniejsze publikacje

Książki:
 • Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014; II wydanie poprawione 2017). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Artykuły:
 • Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors (2017). Polish Journal of Applied Psychology, 15 (1), 19–36.
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo psychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych (2012). Czasopismo Psychologiczne, 18, (2), 175-183.
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.

Zainteresowania naukowe

Psychologia osobowości, psychologia twórczości, psychologia zarządzania, psychologia jakości i sensu życia, aksjologia, diagnostyka osobowości (metody ilościowe i jakościowe)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017 – Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – Nagroda Teofrasta w kategorii najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 roku “20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne”
 • 2011 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za publikacje)
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za monografię)
 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność dydaktyczną

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji PSPO
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej PTPP

Ks. dr hab. Dariusz Krok prof. UO

dr hab. Barbara Dolińska prof. UO

mgr Ewa Kiełek-Rataj

dr Barbara Zmaczyńska-Witek

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Z-ca Dyrektora Instytutu d/s Dydaktyki i Studentów od 01.2018
 • adiunkt
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
 • członek zespołu planistów

Specjalizacja

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • Praca doktorska “Stereotyp osoby upośledzonej umysłowo jako predyktor tendencji do zachowań dyskryminacyjnych”, 2002 rok, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praktyka zawodowa :
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo
Szkolenia :
 • “Złoty kluczyk”, “Spotkanie, zasoby, proces” – Polski Instytut Ericksonowski, Łódż, 2001
 • “Trener grup warsztatowych” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice 2002/2003
 • “Trener Grup Terapeutycznycch” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice, 2003 – 2005

Najważniejsze publikacje

 • “Bariery społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych – przegląd problematyki”
 • “Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi: Metoda Thomasa Gordona w świetle wybranej literatury”