dr Joanna Dymecka

Wykształcenie:

 • 2016 – stacjonarne studia doktoranckie psychologii, Uniwersytet Wrocławski
 • 2017 – magister filozofii, Uniwersytet Opolski
 • 2016 – magister psychologii, Uniwersytet Opolski
 • 2015 – licencjat filozofii, Uniwersytet Opolski

Aktywność naukowa:

 • 1 monografia, 2 artykuły w pracach zwartych, 3 artykuły w czasopismach;
 • 2 referaty na konferencjach międzynarodowych, 10 referatów na konferencjach krajowych.

Zainteresowania naukowe:

psychologia jakości życia, psychologia globalizacji, psychologia pracy, filozofia (aksjologia, etyka)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014; 2015; 2016,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2015; 2016,
 • Stypendium Santander Universidades 2016;
 • II Nagroda za najlepszy esej z Filozofii stosowanej (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński) 2016;
 • Stypendium Rektora UO dla najlepszych studentów, stypendium doktoranckie Rektora UWr.

Biogram

szczegółowa nota biograficzna tutaj (kliknij)

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Jest autorką i współautorką:

 • ponad 50 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych
 • ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.

 

 

Opublikowała dwie monografie na temat synestezji:

                                                    

Wykształcenie

 • 2012 – Habilitacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii – na podstawie dorobku i książki: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • 1992 – Doktorat: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie rozprawy: „Hierarchia wartości i poczucie sensu życia u polskich aktorów (studium różnic międzygeneracyjnych)”.
 • 1985 – Magisterium: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie pracy: „Preferencje wartości u toksykomanów”.

Zatrudnienie

 • 2016 do chwili obecnej Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • 2014 – 2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
 • 1992 – 2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
 • 1985 – 1992 Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Najważniejsze publikacje

Książki:
 • Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y (31-49) . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Artykuły:
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo psychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie
 • koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.

Zainteresowania naukowe

Psychologia osobowości, psychologia twórczości, psychologia zarządzania, psychologia jakości i sensu życia, aksjologia, diagnostyka osobowości (metody ilościowe i jakościowe)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 – Nagroda Teofrasta w kategorii najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 roku “20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne”
 • 2011 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za publikacje)
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za monografię)
 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność dydaktyczną

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji PSPO
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej PTPP

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • adiunkt
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
 • członek zespołu planistów

Specjalizacja

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • Praca doktorska “Stereotyp osoby upośledzonej umysłowo jako predyktor tendencji do zachowań dyskryminacyjnych”, 2002 rok, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praktyka zawodowa :
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo
Szkolenia :
 • “Złoty kluczyk”, “Spotkanie, zasoby, proces” – Polski Instytut Ericksonowski, Łódż, 2001
 • “Trener grup warsztatowych” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice 2002/2003
 • “Trener Grup Terapeutycznycch” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice, 2003 – 2005

Najważniejsze publikacje

 • “Bariery społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych – przegląd problematyki”
 • “Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi: Metoda Thomasa Gordona w świetle wybranej literatury”

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, coach, instruktor sportu. Od 2009 roku wykładowca w Instytucie Psychologii UO, wcześniej prowadził zajęcia jako doktorant w Instytucie Psychologii UWr. Od 2009 do 2012 realizował grant promotorski MNiSW pod kierunkiem Prof. Andrzeja Szmajke. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii UO i

Zainteresowania naukowe:

Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości.

Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii.

Temporalność jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka.

Metodologia badań naukowych i statystyka.

Publikacje:

Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5

Zdybek, P. (2014). Is homosexual model of beauty diferent in compare to heterosexual? Empirical study on the role of secondary sexual ornament in face beauty and sexual orientation in mating strategy (eds.). M. Mokrys and S. Badura, Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ss.290-294) ISBN 978-80-554-0959-7.

Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? (s. 49-60) W: J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. ISBN: 978-1-84888-325-3.

Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna, 3.

Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu wybranych aspektów zdrowia seksualnego. Acta universitatis Folia Psychologia, 16.

Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.

Zdybek, P. i Walczak, R. (2009). Badania nad rzetelnością i trafnością Kwestionariusza Oceny Dobrostanu Psychicznego. W: A. Oleszkowicz i P. Zdybek (red), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut, s.103-120.

Zdybek, P. (2008). Znaczenie drugorzędowych cech płciowych w ocenie atrakcyjności potencjalnego partnera u osób hetero i homoseksualnych. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2008). Aktywizacja postawy patriotycznej w dokonywaniu wyborów konsumenckich. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Biegiesz, M. i Zdybek, P. (2007). Wyzwania psychologii ewolucyjnej. Atrakcyjność a drugorzędowe cechy płciowe u osób hetero i homoseksualnych. W: R. Kasprzak, R. Koc (red.), Wyzwania Współczesnej Psychologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Ostatnie konferencje naukowe:

Zdybek, P. i Walczak, R. (14-17.09.2017).Skala kultury honoru. Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym (plakat).  Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Toruń: UMK.

Zdybek, P. (20-23.09.2017). Czy pacjenci przerywający terapię uzależnień różnią się pod względem wybranych zmiennych psychologicznych od tych którzy kontynuują leczenie?. Gdańsk: UG.

Zdybek, P. i Walczak, R. (6-7.-6.2017). Polska kultura honoru.  Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym. Konferencja naukowa : Świat wg Szmajkego. Opole: UO.

Zdybek, P. (23-30.04.2017). The 31st EFPSA Congress, Gakh, Azerbejdżan. Warsztaty z zakresu metodologii I pracy z osobamiuzależnionymi.

Zdybek, P. (30.03.2017). Czy szczęście i jakość życia łączy się z uzależnieniem? Konferencja naukowa: Opolska Wiosna Psychologiczna. Opole: UO.

Zdybek, P. (24.11.2016) Can we lose the free will and self-control permanently? Free will in the process of addiction therapy. Konferencja „Wokół idei doradztwa filozoficznego. Opole: IF UO.

Zdybek, P., P. Kwasik, E. Sudoł, N. Kukla i P. Parkoła (15.04.2016). Polska Adaptacja kwestionariusza do pomiaru socjoseksualności SOI-R PL. Opole: UO.

Zdybek, P. (28-30.09.2016). )   Influence of the scenario (wealth, war, status quo, poorness) on the process of judging attractiveness. Międzynarodowa konferencja 3rd PTNCE Conference. Toruń: UMK.

Zdybek, P. i Walczak, R. (16-18.09.2016). Wstępne dane o ocenie atrakcyjności osób ambiwalentnych. Zastosowanie paradygmatu śledzenia wzrokowego w badaniach atrakcyjności. Wrocław: UWr i SWPS.

Zdybek, P. (14.12.2015). Jak oceniamy ludzi na podstawie zdjęcia ich twarzy? Konferencja studencka. Opole: UO.

Zdybek, P. i Walczak, R. (3-6 września 2015). Czy honor jest tylko męski? Doniesienie z badań dotyczących różnic międzypłciowych w postrzeganiu zachowań honorowych i niehonorowych. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Łódź: UŁ.

Zdybek, P. (26-27.11.2015). Coaching – psychoterapia – psychologia. Próba nakreślenia granic. Konferencja: Wokół idei doradztwa filozoficznego Opole: IF UO.

Zdybek, P. (22-23.4.2015). Wskaźniki efektywności terapii osób uzależnionych. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa: Różne oblicza terapii – teoria i praktyka. Opole: UO.

Zdybek, P. (14-16.03.2015) Does addiction therapy change hedonic temporal orientation and the satisfaction with life of patients?   Hope and Happiness Conference. Lisbon, Portugal.

Zdybek, P. i Gawlik, J. (1-2.10.2015). The effect of temporal orientation and the satisfaction with addicted patient’s life? Konferencja Addictologie bez hranic. Horni Holcovice, Czeska Republika.

Wykształcenie

 • 2011 – doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim pt. “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich” pisany pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii Opole, Magister psychologii, Specjalizacja: Psychologia Społeczna, Temat pracy magisterskiej: “Wpływ osobowości i temperamentu na poczucie jakości życia policjantów”. Promotorem pracy był dr hab. Romuald Derbis

Ukończone kursy

 • Październik 2002 – Czerwiec 2003, Kurs Trenerów Biznesu, firma “Moderator s.c.” Wrocław

Otrzymane nagrody

 • 2003 Zespołowe zwycięstwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Badań Naukowych – “MŁODY NAUKOWIEC 2003” organizowanym przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacje naukowe

 • Wirga, T.,Kopczak-Wirga, A (2014) The Connection of Machiavellianism, Self-control and Induced Emotions with Solving Tasks. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Kopczak-Wirga, A.,Wirga, T., (2014) Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Wirga, T. (2014) Skuteczność stosowania myślenia heurystycznego i intuicyjnego w sytuacji podejmowania decyzji o różnym stopniu trudności W: A.Wudarski (red.) W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Wirga, T., (2013) Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie . Czasopismo psychologiczne, 19, 2, 205-213
 • Wirga, T (2010). Emocje i poczucie jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań     przez nauczycieli akademickich. W: R. Derbis (red.) Psychologiczne konteksty jakości        życia społecznego (s.273-289). Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Derbis, R., Wirga, T., (2009) Rodzaj wzbudzanych emocji a zaufanie do ludzi i wiara w świat sprawiedliwy. Czasopismo psychologiczne, 15, 1, 7-22.
 • Trawka, K., Wirga, T.,(2008) Influence of quality of life on task solving effectiveness. W: A. Głębocka, A. Gawor (red.) Quality of life-Different perspectives (s.129-140), Kraków: Impuls
 • Trawka K, Wirga T. (2008) Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań W: R. Derbis (red.) Jakość życia. Od wykluczonych do elity (s.207-223). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
 • Trawka K., Wirga T., Derbis R. (2006). Własności skali a wynik pomiaru. Czasopismo psychologiczne,12,1,47-59.
 • Wirga, T. (2006) Zmienne osobowościowe i temperamentalne jako wyznaczniki poczucia jakości życia. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XIII. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza
 • Dominiak A, Trawka K, Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako efektywna metoda zbierania pieniędzy. Studia psychologiczne ,43, 5-14.
 • Derbis, R., Trawka, K., Wirga, T. (2004). Wpływ etykiety i rodzaju skali numerycznej na uziemienie i lewitację duszy polskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XII, s.59-66. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Dominiak, A., Trawka, K., Waleczko, T., Wirga, T. (2003) Efektywność i natura techniki “Potrząśnięcia puszką”. Materiały pokonferencyjne KNP Anima. Gdańsk.

Praktyka zawodowa

 • 2005 październik – obecnie Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego Opole
 • 12 grudnia 2007 – otwarcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Wrocławskim pt. “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich” pisanej pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa.

Udział w konferencjach naukowych

 • Quaesti, Żlina 15-19 grudnia 2014 r
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r
 • Sympozjum Naukowe “Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki”, Opole, 19 lutego 2013r.
 • VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Częstochowa – Zawady, 11 – 12 października 2012r
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011r
 • II Konferencja Naukowa “Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia”, Wystąpienie: “W supermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, Katowice, 22-24 września 2010
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa – Złoty Potok, 24-25 września 2009, Wystąpienie: “Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych”
 • Międzynarodowa konferencja “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25 maja 2007 roku. Wystąpienie pt: “Wpływ jakości życia na efektywność w rozwiązywaniu zadań”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, która odbyła się w Częstochowie w dniach 14 – 15 maja 2007 roku. Wystąpienie pt. “Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań”
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.” Kraków 22-25 września 2005. Wystąpienie pt. “Cechy skali a wynik pomiaru jakości życia”.
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć godnie…” Poznań 24-27 września 2008. Wystąpienia pt.
  • “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich.”
  • “Poziom wykonania zadań zamkniętych i otwartych w sytuacji wzbudzania stanów afektywnych”