dr Joanna Dymecka

Biogram

szczegółowa nota biograficzna tutaj (kliknij)

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Jest autorką i współautorką:

 • ponad 50 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych
 • ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.

 

 

Opublikowała dwie monografie na temat synestezji:

                                                    

Wykształcenie

 • 2012 – Habilitacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii – na podstawie dorobku i książki: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • 1992 – Doktorat: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie rozprawy: „Hierarchia wartości i poczucie sensu życia u polskich aktorów (studium różnic międzygeneracyjnych)”.
 • 1985 – Magisterium: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii – na podstawie pracy: „Preferencje wartości u toksykomanów”.

Zatrudnienie

 • 2016 do chwili obecnej Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • 2014 – 2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
 • 1992 – 2014 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
 • 1985 – 1992 Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Najważniejsze publikacje

Książki:
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y (31-49) . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Artykuły:
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo psychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie
 • koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.

Zainteresowania naukowe

Psychologia osobowości, psychologia twórczości, psychologia zarządzania, psychologia jakości i sensu życia, aksjologia, diagnostyka osobowości (metody ilościowe i jakościowe)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 – Nagroda Teofrasta za najpopularniejszą naukową książkę psychologiczną 2015 roku „20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne”
 • 2011 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za publikacje)
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (za monografię)
 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność dydaktyczną

Przynależność do Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji PSPO
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej PTPP

Wykształcenie

 • 2002 – 2007 Studia magisterskie, Uniwersytet Opolski, kierunek: Psychologia
 • 2007 – 2008 Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek: Psychologia w Biznesie
 • 2009 – 2010 Studia podyplomowe, Śląska Szkoła Trenerów, poziom: zaawansowany, starszy trener,  5EQF European Qualification Framework
 • 2012 – 2013 Program ACSTH, Approved Coach Specific Training Hours, Professional Coach, Profi Biznes Group, Szczecin
 • 2013 Akredytacja poziom Associate Certified Coach Internationa Coach Federation

Prowadzone zajęcia

  • Psychologia zarządzania
  • Psychologia pracy
  • Komunikacja interpersonalna
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Podnoszenie kompetencji osobistych
  • Kilka słów o prowadzeniu szkoleń
  • Kompetencje menadżera
  • Podstawy pracy grupowej
  • Procesy grupowe
  • Psychologia w pracy menadżera

Praktyka zawodowa

 •  Asystent – Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • Psycholog, coach kariery – Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Opolskiego
 • Trener, coach w obszarze biznesu – Responsa Sp.J.
 • Pracownik dydaktyczny
  • Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Instytut Innowacyjności i Produktów
  • Politechnika Opolska, Wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego
 • Członek Zarządu International Coach Federation Polska, Komisja Rewizyjna, 2015-2016
 • Vice Prezes Zarządu International Coach Federation Polska, 2014-2015
 • Ekspert – staż w firmie Ahlers-Poland w ramach projektu „Dobry Staż”, realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Najważniejsze publikacje

 • Miąsek, P., Żak-Łykus, A., Skałacka, K., Nawrat, M. (2015). Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 21, 2, 305-310.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A. (2015). Self-compassion and social functioning of people – research review, Polish Psychological Bulletin, 46, 1, 82-87.
 • Nawrat, Żak-Łykus (2013). Sexual satisfaction, quality of life and relationship satisfaction. Family Forum, 3, 171-186.
 • Żak-Łykus, A. (2013). Zarządzanie modelami kompetencji. [w:] Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja (red.) W. Duczmal, J. Żurawska. Opole: WSZiA.
 • Król J., Żak-Łykus A. (2011). Wpływ nieobecności ojca w psychospołecznym rozwoju dziecka na samoocenę i agresję, w: D. Krok, Klejnowski-Różycki D. (red.), Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej. Opole: Wyd. UO.
 • Miąsek P., Żak A., Trawka K., (2010). Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków, w: A. Łukasik, B. Danieluk (red.), Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2. Lublin: Wydawnictwo OLECH.
 • Żak A., Waldmajer J., Pupin Z. (2010). Zachowania komunikacyjne a satysfakcja ze związku małżeńskiego. Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole: Wyd. Uniwersytet Opolski.
 • Żak A., Krok D. (2007). Zależności między religijnością a prawicowym autorytaryzmem wśród młodzieży akademickiej. Studia teologiczno – historyczne śląska opolskiego, 27/2007, s.353-374. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Żak-Łykus A, Nawrat M., Kobieta-matka vs kobieta pracownik. Poczucie własnej skuteczności i postawy rodzicielskie kobiet – matek i pracownic, IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”,  15-16 X 2015, Sopot.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A., The role of self-compassion and self-esteem in a disposition to interpersonal aggression and empathy, the 35th STAR Conference, 2-4.07.2014, Cluj-Napoca, Romania.
 • Żak-Łykus A, Coaching – odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, FESTIWAL BOSS, Rozwój. Kariera. Sukces Forum Business Centre Club, 8-11.04.2014, Opole.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A., Współczucie wobec samego siebie (self-cmpassion) a funkcjonowanie społeczne, X jubileuszowy Zjazd PSPS w Krakowie w dniach 13-15 września 2013 r, Karków.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Jakość życia w związku małżeńskim, Sympozjum naukowe z udziałem członków Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wydział Teologiczny UO, 19.02.2013 r., Opole.
 • Żak-Łykus, A., Nawrat., M., Satysfakcja z pracy, jakość życia i orientacja temporalna kadry zarządzającej, VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”,  11-12 X 2012, Częstochowa.
 • Żak-Łykus, A., Nawrat, M., Pupin, Z., Spostrzeganie własnej seksualności a jakość życia i satysfakcja ze związkuXXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki, Sekcjęa Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pracownia Psychologii Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
 • Pupi, Z., Nawrat, M., Żak-Łykus, A., Syndrom „pustego gniazda” a poczucie jakości życia i satysfakcja ze związkuXXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki, Sekcjęa Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pracownia Psychologii Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Larysz, D., Zachowania komunikacyjne w związku małżeńskim z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznym, XX Jubileuszowaa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Karola Musioła Konferencja pod hasłem: Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka, 13-16 czerwca 2011, Kraków.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Larysz, D., Jakość życia w związku małżeńskim z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 18-19 maja 2011, Gdańsk.
 • Żak, A., Pupin, Z., Waldmajer, J., Zachowannia komunikacyjne a jakość życia w małżeństwie, XIX Ogólnopolska Naukowo – Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka” organizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej i Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. 14-16 czerwca 2010, Łódź.
 • Żak, A., Pupin, Z., Waldmajer, J., Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partnera, Język i komunikacja. Człowiek zbudowany ze słów, 14-15 stycznia 2010, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, 23-24 kwietnia 2009, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Alicja Żak, Katarzyna Trawka (UO), Paweł Miąsek (UŚ) – Różnice w stylach zarządzania średniej kadry kierowniczej.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, 23-24 kwietnia 2009, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Paweł Miąsek (UŚ), Alicja Żak, Katarzyna Trawka (UO) – Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków.
 • Forum Praktyki Gospodarczej – VII edycja. Organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • adiunkt
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
 • członek zespołu planistów

Specjalizacja

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • Praca doktorska „Stereotyp osoby upośledzonej umysłowo jako predyktor tendencji do zachowań dyskryminacyjnych”, 2002 rok, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praktyka zawodowa :
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo
Szkolenia :
 • „Złoty kluczyk”, „Spotkanie, zasoby, proces” – Polski Instytut Ericksonowski, Łódż, 2001
 • „Trener grup warsztatowych” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice 2002/2003
 • „Trener Grup Terapeutycznycch” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice, 2003 – 2005

Najważniejsze publikacje

 • „Bariery społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych – przegląd problematyki”
 • „Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi: Metoda Thomasa Gordona w świetle wybranej literatury”