Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Programy studiów

Przedmoty_obowiązkowe, stanowiące podstawę do uzyskania tytułu magistra psychologii UO.

Przedmioty bezwarunkowe, których niezdanie uniemożliwia kontynuację (wzięcie warunku).

Studia stacjonarne i niestacjonarne wg PRK
Program kształcenia na lata 2017-2022 zgodny z wymogami wynikającymi z Polskich Ram Kształcenia dla szkolnictwa wyższego (poziom 7)
Studia stacjonarne
Program studiów na lata 2018 – 2023
Harmonogram studiów stacjonarnych 2019-2024
Harmonogram studiów stacjonarnych 2020-2025
Harmonogram studiów stacjonarnych 2021-2026
Harmonogram studiów stacjonarnych 2022-2027
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Program studiów na lata 2018 – 2023
Harmonogram studiów niestacjonarnych 2019-2024
Harmonogram studiów niestacjonarnych 2020-2025
Harmonogram studiów niestacjonarnych 2021-2026
Harmonogram studiów niestacjonarnych 2022-2027
Moduły i ścieżki – W każdym semestrze student może wybrać ścieżkę przypisaną do modułu klinicznego lub do modułu pracy i organizacji. Jeżeli w trakcie semestrów VI-IX student wybierze przynajmniej 3 razy ścieżkę z tego samego modułu (odpowiednio kliniczną lub pracy i organizacji, w suplemencie do dyplomu otrzyma informację o ukończeniu tak wybranego modułu.
Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach poszczególnych modułów znajduje się w programie studiów.

 

Przedmioty i sylabusy: