Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Dokumenty do pobrania

Dla studentów
Zmiana grupy – podanie
Dokumenty do obrony prac
Instrukcja dla promotorów i recenzentów

– w zakresie przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych

Instrukcja dla studentów

– w zakresie przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych

Oświadczenie – załącznik do Zarządzenia 28/2019

że praca została przygotowana samodzielnie, przy wykorzystaniu wykazanej w tej pracy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych.

Podanie o przeprowadzenie badań

– psychologicznych w celach edukacyjno naukowych.

Uwaga: miejsca wykropkowane, za wyjątkiem podpisów, wypełniać na komputerze a nie ręcznie!

Testy psychologiczne dla studentów

Studenci, którzy planują zastosować testy psychologiczne w pracy magisterskiej, muszą dostarczyć wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor, który musi być psychologiem. Jeśli test przeznaczony jest nie tylko dla psychologów, promotor musi mieć uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu).

Uwaga: studenci zamawiają tylko arkusze do testów !!!

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Pracowni Testów Psychologicznych

Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora UO nr.1/2016 z dnia 15 stycznia 2016

Inne dokumenty
Decyzja Prorektora UO ws. elektronicznego indeksu
Rewers

Druk rewersu wypożyczenia sprzętu z Instytutu

Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie/przesunięcie urlopu
Krajowe Ramy Kształcenia
Matryca przedmiotów i efektów
Syllabus

Wzór dokumentu