Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Jakość kształcenia

Zasady tworzenia i monitorowania jakości kształcenia w Instytucie Psychologii działają w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia. Jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim: https://jakoscksztalcenia.uni.opole.pl/

W wykonywanej obecnie w Instytucie Psychologii pracy nad doskonaleniem systemu oceny jakości kształcenia akcent kładziemy na monitorowanie jakości instytutowego programu nauczania. Zgodnie z wytycznymi ogólnokrajowymi, za newralgiczny aspekt tego programu uznajemy bowiem mierzalne efekty kształcenia, ujmowane i w perspektywie doraźnej (np.: oceny akademickie uzyskiwane przez studentów; ewaluacje pracy poszczególnych pracowników Instytutu), i w perspektywie przyszłościowej (np.: informacja na temat losów zawodowych absolwentów Instytutu).

Raport z realizacji efektów kształcenia w Instytucie Psychologii UO w semestrze zimowym 2021/22

Na podstawie §46 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała Nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.) z dniem 1 października 2020 została powołana Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. W określonym składzie będzie działać do 31 sierpnia 2024.

 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – dyrektor Instytutu Psychologii UO
 • dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – z-ca dyrektora Instytutu Psychologii UO
 • dr Radosław Walczak – koordynator kierunku Psychologia
 • dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO
 • dr hab. Barbara Mróz, prof. UO
 • dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO
 • dr Katarzyna Błońska
 • dr Grzegorz Pajestka

Studia stacjonarne:

 • mgr Aleksandra Kwaśnicka – rok akademicki 2021/22
 • dr Katarzyna Błońska – rok akademicki 2019/20 i 2020/21

Studia niestacjonarne:

 • dr Barbara Zmaczyńska-Witek – rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z §3 p.3 Regulaminu Studiów UO, z chwilą przydzielenia studentowi tematu pracy dyplomowej rolę opiekuna przejmuje promotor pracy.

 • dr Katarzyna Skałacka – członek Komisji Ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • dr Anna Bronowicka – członek Wydziałowej Komisji ds. Uznawalności Efektów Uczenia się
 • mgr Jakub Filipkowski – członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
 • dr Katarzyna Błońska – działania promocyjne Instytutu Psychologii w roku akademickim 2021/22
 • dr Joanna Dymecka – planistka studiów stacjonarnych
 • dr Ewa Kiełek-Rataj – planistka studiów niestacjonarnych
 • mgr Jakub Filipkowski – monitorowanie karier zawodowych absolwentów
 • mgr Rafał Gerymski – nadzór nad mediami społecznościowymi
 • dr Zofia Kardasz – określanie różnic programowych
 • dr Tomasz Wirga – opiekun praktyk zawodowych

Skład Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

 • dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – przewodniczący
 • dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO – członek
 • dr Katarzyna Skałacka – członek

Regulamin Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
Wniosek do Komisji Oceny Jakości Badań Naukowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego