Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Wydane książki

 
Aktywne starzenie się jako wyznacznik poczucia jakości życia w późnej dorosłości

Aktywne starzenie się jako wyznacznik poczucia jakości życia w późnej dorosłości

Katarzyna Skałacka

Książka Katarzyny Skałackiej jest monografią kompletną. Zawiera bardzo obszerną wiedzę na temat starzenia się człowieka i wyznaczników jakości życia w okresie późnej dorosłości, szeroko zakrojone badania przeprowadzone z naprawdę licznymi – co nieczęsto zdarza się w psychologii – grupami osób oraz dobrze pomyślaną replikację. Stanowi kompendium wiedzy na temat takiego starzenia się, które zapewnia podtrzymanie wysokiej jakości życia, a wszystko to na tle sposobów alternatywnych o znacznie mniejszej wartości adaptacyjnej mierzonej jakością życia. A jeśli dodać znakomity warsztat metodologiczny, porównania międzynarodowe, konkluzywne analizy i wieloaspektowe odniesienia teoretyczne, to mamy dzieło warte dokładnego przestudiowania.

[Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Piotra Olesia]

Rok wydania: 2023

Aktywność celowa a dobrostan psychiczny

Katarzyna Błońska

W monografii podjęto tematykę ludzkiego szczęścia należącą do najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej psychologii. Autorka w zwięzły i przystępny sposób, prowadząc rozważania teoretyczne i empiryczne, próbuje odpowiedzieć na kluczowe pytanie o możliwości podnoszenia poziomu szczęścia. Zaprzecza tezie o stałym potencjalnym poziomie szczęścia, przytaczając naukowo potwierdzone sposoby na poprawę zadowolenia z życia i samopoczucia. Kluczową metodą pozytywnego oddziaływania na poziom dobrostanu jest uświadomiona, ukierunkowana na realizację określonego celu aktywność, którą autorka rozpatruje również w kontekście pozytywnej i negatywnej motywacji.

Rok wydania: 2020

Jakość życia a zdrowie

Krok Dariusz, Dymecka Joanna

Jakość życia, będąca pojęciem złożonym i wieloaspektowym, jest w dużym stopniu uzależniona od stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wiąże się także z reakcją osoby na jej stan zdrowia i inne niemedyczne aspekty jej funkcjonowania. Jakość życia związana ze zdrowiem odzwierciedla samopoczucie pacjenta, jego radzenie sobie z chorobą i codziennymi zadaniami oraz satysfakcję z poszczególnych obszarów życia po uzyskaniu diagnozy. Celem książki jest ukazanie wielu aspektów zdrowia i choroby, zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i analizach badań empirycznych. Książka składa się z dwóch zasadniczych części, które dotyczą: teoretycznych refleksji nad jakością życia w chorobie oraz predyktorów jakości życia w chorobach przewlekłych. Wnioski płynące z przedstawionych badań pokazują, jak ściśle dobrostan psychiczny i pozytywne funkcjonowanie człowieka wiążą się ze wskaźnikami zdrowia fizycznego i psychicznego. Ponadto wskazują, że ocena jakości życia związanej ze zdrowiem ma duże znaczenie w badaniach, praktyce klinicznej oraz w polityce zdrowotnej. Z tego względu, książka może być pomocna dla szerokiego grona odbiorców, m.in. psychologów, pedagogów, lekarzy czy pielęgniarek w zrozumieniu związków jakości życia ze zdrowiem.

Rok wydania: 2020

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn

Grzegorz Pajestka

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn (STUDIA I MONOGRAFIE NR 583), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jednym z podstawowych celów pracy jest odpowiedź na pytanie: kto jest bardziej rywalizacyjny – mężczyźni czy kobiety? Intuicja podpowiada, że ci pierwsi, jednak dotychczasowe badania nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Okazuje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć kto jest rywalem – mężczyzna czy kobieta? To, jakiej płci jest druga osoba, okazuje się mieć niebagatelny wpływ na orientacje społeczne mężczyzn i kobiet, czyli na ich motywację do zachowań prospołecznych lub egoistycznych. Co ciekawe, wpływ płci partnera interakcji na orientacje społeczne jest odmienny u mężczyzn i kobiet, a celem niniejszej pracy jest również wskazanie prawdopodobnych przyczyn tych różnic.

Rok wydania: 2019

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej

Przemysław Zdybek

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Postrzegania przez nas czasu i preferencje w zakresie atrakcyjności wydają się być mało powiązanymi ze sobą tematami, jednak zestawienie tych dwóch ciekawych nurtów badań psychologicznych daje ciekawe wnioski, które są opisane w tej książce.

Rok wydania: 2018

Kompetencje osobowościowe i twórcze - okładka książki

Kompetencje osobowościowe i twórcze

Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M.

Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.
Prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Zaprezentowane badania dokumentują podejmowany przez psychologów trud weryfikacji opracowanych już narzędzi pomiaru i trwałe dążenie do ich doskonalenia. Przeprowadzone analizy mają wysoki walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowią także sygnał dla pracowników, że psychologowie dysponują narzędziami, które mogą pomóc osobom nastawionym na osobistą i zawodową karierę.
Dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH – z recenzji

Rok wydania: 2017

Szef X – pracownik Y

Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Jedlikowska D., Bubiak B. Barbara Mróz, ✓ , Anna Pawłowska Joanna Nieżurwska Anna Wileczek, ✓ , Dorota Jedlikowska Bogumiła Bubiak

Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Monografia wieloautorska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.

Prezentowana monografia, Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, stanowi wspólne przedsięwzięcie psychologów z sześciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński). Autorki, zatrudnione w instytutach psychologii, socjologii i na wydziałach zarządzania, podjęły aktualny współcześnie temat relacji międzygeneracyjnych w pracy. Uczyniły to z różnych perspektyw, dzięki czemu niniejsza publikacja jest pełniejsza i opisuje zagadnienie w sposób wszechstronny.

Rok wydania: 2017

Sztuka aktorska okładka książki

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Mróz B., Kociuba J., Osterloff B.

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych. Rekomenduję tę książkę do druku i bardzo pozytywnie oceniam jej zawartość.
Prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Z uznaniem należy się odnieść do podjętego przez autorki projektu, analiz, badań i opisu.  Książka jest adresowana do profesjonalistów: psychologów, teatrologów, kulturoznawców, a także do szerszego grona czytelników, szczególnie tych, którzy cenią żywe słowo i kulturę narodową.
Dr hab. Stanisława Tucholska, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie – z recenzji

Rok wydania: 2017

W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej

Dariusz Krok

Choroba nowotworowa jest silnym stresowym zdarzeniem życiowym, które uruchamia szereg reakcji, wpływających na myślenie, emocje oraz mechanizmy zachowania osób chorych. Książka prezentuje aktualną wiedzę, teorie i wyniki badań na temat radzenia sobie ze stresem u osób chorych na nowotwory w perspektywie kategorii znaczenia. Treści książki koncentrują się na ustaleniu zależności między czterema czynnikami wchodzącymi w skład procesu radzenia: zasobami osobistymi, oceną choroby, strategiami radzenia oraz przystosowaniem do choroby nowotworowej.

Rok wydania: 2017

Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia

Barbara Mróz W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.)

Kompetencje a rola zawodowa – badania pracowników w oparciu o  Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA. W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. (s. 209-220). Kraków:  Wydawnictwo Libron.

Rok wydania: 2016

Zastosowanie Jogi

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man.

Borysiuk, Z., Rogowska, A., Ruciński, F., red.

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.

Rok wydania: 2016

Synestezja a sztuka

Synestezja a sztuka

Rogowska A., Kaleńska-Rodzaj J. (red.).

Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

„Książka ma charakter naukowy i odwołuje się do aktualnego stanu wiedzy o synestezji, uwzględniając analizy teoretyczne i empiryczne z zakresu psychologii i jej subdyscyplin (neuropsychologii, neuronauki poznawczej) oraz nauk o sztuce (muzyce, malarstwie, dziełach literackich). To zarazem niezwykły zbiór erudycyjnych esejów o sztuce, które – czy to pisane z perspektywy pierwszo- czy trzecio-osobowej – pomogą czytelnikowi zrozumieć, czym synestezja jest, i jak przebiega proces tworzenia i odbierania sztuki oparty na tym doświadczeniu.”
dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
Instytut Psychologii UJ

Rok wydania: 2016

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania,  ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie znam drugich takich badań, w których analizie poddano relatywnie liczną grupę aktorów i prześledzono w tej grupie zmiany psychologicznych charakterystyk po upływie 20 lat. (…). W toku prowadzonego wywodu Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów z aktorami.  Są to ciekawe ilustracje losów i poglądów aktorów polskich, wspierające wątek badawczy i diagnostyczny książki.

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal – fragmenty recenzji

Nagroda Teofrasta w VIII edycji magazynu Charaktery: kategoria najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 r.

Rok wydania: 2015

Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne.

Alicja Kalus, Emilia Mazurek, Joanna Szymańska

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Rok wydania: 2015

Osobowość trenera

Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej

Kostorz J., Rogowska, A., red.

Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. Opole: Studio IMPRESO

Rok wydania: 2015

Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi

Anna Bokszczanin

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Rok wydania: 2015

Synaesthesia and Individual Differences

Synaesthesia and Individual Differences

Rogowska, A. M.

Synaesthesia and Individual Differences. Cambridge: Cambridge University Press.

Rok wydania: 2015

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym

Nowak, P. F., Rogowska, M., red.

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.

Monografia zawiera kilkanaście tekstów poruszających problematykę promocji zdrowia, sposobów kształtowania prozdrowotnych postaw a także zagrożeń zdrowia.

Rok wydania: 2014

Jednostka i religia w relacjach społecznych

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.)

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza książka powstała z myślą o uhonorowaniu osoby i dorobku akademickiego Księdza Profesora Józefa Króla (1945-2011), wieloletniego wykładowcy na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Psychologii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Rok wydania: 2013

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

The main aim of the publication entitled Functioning in the workplace. Quantitative and qualitative psychological research is to present Polish achievements in the research on the functioning of individuals at the workplace to a wider, international audience. The book collects both theoretical and empirical works revolving around the psychology of management and work organization. The possibility to popularize the results of Polish psychological studies all over the world is the more valuable as the papers constitutes a representative sample of research done at the most thriving universities in Poland: Warsaw University, Wrocław University, Wrocław University of Economics, Gdańsk Medical University, Jan Długosz University in Częstochowa, Kraków University of Science and Technology and Masaryk University in the Czech Republic.

Rok wydania: 2012

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książka nie tyko omawia w sposób komplementarny teorie poczucia jakości życia w kontekście wieloaspektowych uwarunkowań, lecz także pokazuje wynikające z nich przesłanie dla zastosowań praktyki społecznej, które można sformułować sloganem: ,,nie ma jakości życia bez wartości”. Autorka w swoim dobrze i czytelnie skonstruowanym modelu badawczym (MOA), punktem odniesienia i beneficjentem swoich badań trafnie uczyniła pracowników wyższego szczebla.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana F. Terelaka

Biorąc pod uwagę, że poczucie jakości życia i jego uwarunkowania rzadko były przedmiotem pogłębionych badań psychologicznych kadry menedżerskiej i specjalistycznej, podjęcie takich badań i zaprezentowanie ich wyników uważam za w pełni uzasadnione, poznawczo wartościowe, potrzebne i od dawna oczekiwane. Autorka wykazuje się dużą erudycją, omawiając ze znawstwem typowym dla eksperta skomplikowane uwarunkowania poczucia jakości życia.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława A. Witkowskiego

Rok wydania: 2011

Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2009

Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia

Oleszkowicz Anna, Zdybek Przemysław (red.)

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław

Rok wydania: 2009

Osobowość wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Teatr jest niewątpliwie bardzo ważnym ośrodkiem kultury, gdyż w nim koncentrują się wszelkie problemy, konflikty, postawy i sposoby rozumienia świata; jest miejscem, gdzie dotykamy więzi społecznej i aksjologicznego wymiaru ludzkich interakcji. Z tej też perspektywy można dostrzec szczególne znaczenie podjętej w książce Barbary Mróz problematyki psychologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej aktora teatralnego oraz jego dojrzałości osobowościowej i społecznej. Autorka zasadnie wskazuje na aktualną potrzebę kontynuacji badań nad wybitnymi aktorami w polskiej psychologii, zapoczątkowaną przez I. Filozofównę (1932) i aspektowo podjętą przez J. Kociubę (1996), problematykę psychologii rozwoju obrazu siebie u aktorów. Wyrażam się z dużym uznaniem dla całości projektu badawczego, w szczególności dla wielkiego osobistego zaangażowania się Autorki w zrealizowanie w taki sposób tego projektu badawczego, by poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt z osobami badanymi zapewnić sobie możliwie najpełniejszą rzetelność i wiarygodność wyników z badań psychologicznych. Dlatego też wnioski wyciągnięte z tych badań znajdują pełne uzasadnienie.

Z recenzji Ks. Prof. dr hab. Zenona Uchnasta

Rok wydania: 2008

Psychologiczny wymiar cierpienia

Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania.

Alicja Kalus, Dariusz Krok

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

Social Change in Solidarity

Bokszczanin Anna (red.)

Community Psychology Perspectives and Approaches

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

Synestezja

Synestezja.

Rogowska, A.

Synestezja. Opole: Wydawnictwo PO.

Rok wydania: 2007

How to Study at the Foreign Languages Teacher Training College

Bokszczanin Anna, Piechurska-Kuciel Ewa, Letowt-Vorbek Anna

A Practical Guide for Students and Teachers
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Opole

Rok wydania: 2006

Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005

Bronowicka Anna (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2006

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku

Bokszczanin Anna

Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Warszawa

Rok wydania: 2003

W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2003

Bezdzietność w małżęństwie

Bezdzietność w małżeństwie

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2002