Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Praktyki studenckie

Instrukcja organizacji praktyk

 

 1. Każdy student kończący III rok studiów na kierunku Psychologia zobowiązany jest do odbycia obowiązkowych praktyk w wymiarze 150 godzin, pod opieką psychologa, w wybranej przez Siebie placówce.
 2. W celu usprawnienia procesu składania skierowań przez studentów na praktyki zawodowe/wakacyjne na UO uruchomiony został moduł Podań – Praktyki zawodowe w systemie USOSweb. Należy wgrać do systemu USOSweb skierowanie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem praktyk. Nie trzeba przychodzić do BDiSS czy wysyłać pocztą dokumentów.
 3. Praktyki studenckie realizowane mogą być w jednej placówce w wymiarze 150 godzin
  (5 tygodni) lub w dwóch jednostkach w proporcjach 90 godzin (3 tygodnie) + 60 godzin (2 tygodnie), przy czym w obu przypadkach konieczny jest nadzór psychologa, pracującego w danej placówce. Na wniosek studenta, za zgodą Koordynatora praktyk, czas realizacji praktyki ujęty w Umowie w sprawie organizacji praktyki może zostać wydłużony
  i dostosowany do bieżących potrzeb i systemu pracy placówki.
  3.1 Lista przykładowych placówek w których studenci kierunku Psychologia mogą odbywać praktykę dostępna jest na stronie Instytutu Psychologii w zakładce Praktyki Studenckie (http://www.psychologia.uni.opole.pl/praktyki/).
  3.2 Dyrektor placówki wyznacza opiekuna praktyki którym musi być pracownik posiadający co najmniej dyplom mgr z dyscypliny psychologia, a w zakresie obowiązków winien mieć zakres czynności odpowiadający uprawnieniom zawodowym psychologa. Opiekun praktyki ustala ze studentem szczegółowy program praktyki i wykonywanych zadań. Każdorazowo po zajęciach psycholog – opiekun omawia ze studentem przebieg i wyniki jego pracy, odpowiada na pytania i wyjaśnia, w miarę możliwości, powstałe wątpliwości. Zakres działań i obowiązków Opiekuna praktyki nieopisany w Instrukcji realizowany jest w oparciu o zasady i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w miejscu odbywania praktyki.
 4. Praktyki studenckie w zakresie psycholog-nauczyciel realizowane winne być wg harmonogramu:
  – 60h (2 tygodnie) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w semestrze 7,
  – 30h (1 tydzień)w przedszkolu w semestrze 8,
  – 30h (1 tydzień) w szkole podstawowej w semestrze 9,
  – 30h (1 tydzień) w szkole ponadpodstawowej w semestrze 9.
  Studentowi, który zrealizuje praktykę w zakresie psycholog-nauczyciel, uznaje się taką praktykę jako realizację praktyki w zakresie psychologii (tj. 150h pod opieką psychologa).
 1. Na wniosek studenta, za zgodą Koordynatora praktyk, czas realizacji praktyki ujęty w Umowie w sprawie organizacji praktyki może zostać wydłużony i dostosowany do bieżących potrzeb i systemu pracy placówki.
 2. Studenci kierunku Psychologia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mogą odbywać praktyki od VII do X semestru zajęć, tj. po ukończeniu III roku studiów w okresie wakacyjnym, na IV i V roku studiów w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem że nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, oraz w okresie wakacyjnym między IV a V rokiem studiów.
 3. Na wniosek studenta Koordynator praktyk może zaliczyć na poczet praktyki czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk. W tym celu wymagana jest następująca dokumentacja:
  a) w przypadku zatrudnienia/stażu:
  – podanie o zaliczenie zatrudnienia/stażu pracy jako praktyki obowiązkowej,
  – zaświadczenie o zatrudnieniu/stażu,
  – Opinia o studencie – pracowniku/stażyście organizacji/placówki/innego zakładu pracy (wypełnia Dyrektor/Opiekun w organizacji/placówce/innym zakładzie pracy),
  b) w przypadku wolontariatu:
  – podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki obowiązkowej,
  – zaświadczenie o realizacji wolontariatu,
  – Opinia o studenciewolontariuszu organizacji/placówki/innego zakładu    pracy i (wypełnia Dyrektor/Opiekun wolontariatu w organizacji/placówce/innym zakładzie pracy),
  Właściwą dokumentację student oddaje Koordynatorowi praktyk.
 1. Praktyka może być realizowana w wyjątkowych przypadkach systemie hybrydowym, tj. mieszanym wykorzystującym formy pracy stacjonarnej i zdalnej z użyciem narzędzi komunikacji na odległość. Decyzję o trybie realizacji praktyk podejmuje opiekun praktyki, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo studenta oraz regulamin i procedury instytucji w której praktyki są realizowane.
 2. W czasie realizowanej praktyki student podlega nadzorowi opiekuna praktyki. W miarę możliwości, z poszanowaniem zasad organizacji pracy w miejscu realizacji praktyki, zasad dot. ochrony danych osobowych i zasad etyki zawodu psychologa, student powinien uczestniczyć we wszystkich zadaniach realizowanych przez opiekuna praktyki.
 3. Student ma obowiązek i odpowiada za:
 • osiągnięcie określonych dla praktyki efektów uczenia się,
 • godne reprezentowanie Uczelni,
 • bezwzględne przestrzeganie przyjętego w placówce przyjmującej studenta w celu realizacji praktyki, trybu i porządku pracy oraz przepisów o dyscyplinie pracy,
 • posiadanie odpowiednich ubezpieczeń, zaświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez placówkę przyjmującą studenta (ewentualne koszty wymienionych ubezpieczeń i dokumentów pokrywa student); dla realizacji praktyki w jednostkach zapewniających opiekę nad dziećmi wymagane mogą być zarówno dokumenty potwierdzające niekaralność, jak i zaświadczenia epiedemiologiczno-sanitarne, które to student musi zorganizować we własnym zakresie przed rozpoczęciem praktyki
 • terminowe przedłożenie odpowiedniej, pełnej dokumentacji z realizacji praktyki,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe z winy studenta
  w miejscu odbywania praktyki.
 1. Po odbyciu praktyk w całkowitym wymiarze 150 godzin student jest zobowiązany (do końca X semestru lub do 14 dni przed terminem obrony pracy magisterskiej) do dostarczenia Koordynatorowi praktyk Opinii o studencie, zgodnie z instrukcją dotyczącą obiegu dokumentów z praktyk. Jeśli student odbywa praktyki w więcej niż jednej placówce, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów otrzymany w każdej z placówek, również w przypadku, jeśli Opiekunem praktyk jest ta sama osoba lub jeśli praktyki odbywają się w jednej placówce składającej się z różnych oddziałów i Opiekunami praktyk są różne osoby.
  11.1 Skompletowaną dokumentację w celu weryfikacji, jako podstawę zaliczenia praktyk studenckich, należy załączyć na platformie Moodle w formacie .pdf (kurs “Praktyki studenckie 2023/2024”), gdzie dokumentacja ta jest przechowywana i archiwizowana. Oryginały dokumentów pozostają w dyspozycji studenta. Dokumentację można również konsultować mailowo z Koordynatorem praktyk (wirga@uni.opole.pl).
 2. Opinia wystawiona przez opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania zawiera ocenę, która ma pokazać zaangażowanie studenta, stopień w jaki sprostał on wymogom stawianym przed nim w procesie odbywania praktyk oraz osiągnięte efekty uczenia się.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją organizacji praktyki obowiązkowej zastosowanie ma Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim (na mocy Zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.).
 4. W trakcie realizacji praktyk należy uwzględnić przepisy o ochronie danych osobowych,
  w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dokumenty do pobrania:

Praktykami studenckimi zajmuje się dr Tomasz Wirga