Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Kategoria naukowa A

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki NR 514/511/2022, na podstawie art. 269 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022r. poz.574, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735, z późn. zm.), przyznana została Uniwersytetowi Opolskiemu kategoria naukowa A w dyscyplinie psychologia.

Kategorię przyznaje się na okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji stanie się ostateczna.