Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Aleksander Hauziński

Pokój: 309

Konsultacje: Semestr letni: piątek 9-9.45; 13.15-14.00

I. Zainteresowania badawcze:

W dziedzinie psychologii pracy i organizacji są to teorie i wyniki badań dotyczące procesu tranzycji z edukacji do pracy, zainteresowań i preferencji zawodowych, wyboru zawodu.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są to teorie i narzędzia wykorzystywane w procesach selekcji, oceny pracowników oraz szkoleniach.

W zakresie psychologii środowiskowej są to badania związków między procesami projektowania środowiska architektonicznego i urbanistyką a zachowaniami użytkowników. W tym obszarze ogniskuję zainteresowania wokół zagadnień map poznawczych.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9064-953X

Link do badania Skala poczucia wpływu na warunki pracy: https://forms.office.com/e/SN8XbYn6nY

II. Wybrane publikacje i artykuły naukowe:

Hauziński, A. (2017). Mapy poznawcze w procesie tranzycji rozwojowej z edukacji zawodowej do pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Chirkowska – Smolak, T., Hauziński, A. (red.). (2017). Zarządzania oparte na dowodach. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Chirkowska – Smolak, T., Hauziński, A., Łaciak, M. (2011). Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hauziński, A. (2003). Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością. Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.

Hauziński, A. (2019). Wykorzystanie map poznawczych w badaniach psychologicznych. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 25, 1, 101-115. DOI: 10.14691/CPPJ.25.1.101.

Hauziński, A. (2018). Analiza psychologicznych determinant tranzycji z edukacji zawodowej do pracy. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24, 2, 335-350.

Hauziński, A. (2017a). Psychologiczny model procesu tranzycji z edukacji zawodowej do pracy. W: Chirkowska – Smolak, T., Hauziński, A. (red.). Zarządzania oparte na dowodach. Teoria i praktyka (s. 141-153). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Hauziński, A. (2017b). Informatyzacja środowiska pracy jako źródło kryzysu zagrażającego integralności osoby i efektywności organizacji. W: A. Bańka, K. Popiołek, K. Zalewska-Łunkiewicz, (s. 142-161). Poznań, Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura-Uniwersytet SWPS.

Hauziński, A. (2016a). Regulacyjna funkcja przywiązania do zawodu. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 22, 1, 61-72.

Hauziński, A. (2016b). Mapy poznawcze zainteresowań. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 22, 2, 237-251.

Hauziński, A. (2015a). Przywiązanie do zawodu a postawa wobec przejścia z systemu    edukacji zawodowej do pracy. W. T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 87 – 96.) Kraków: Wydawnictwo Libron.

Hauziński, A. (2015b). Eksploracja ruminacyjna a decyzyjność i samoskuteczność w karierze. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 21, 2, 207-217. DOI:10.14691/CPPJ.21.2.207.

Hauziński, A. (2015c). Postawy absolwentów wobec tranzycji z edukacji zawodowej do pracy. Kultura i Edukacja, 1, 107, 129-146. DOI:10.15804/kie.2015.01.07.

Hauziński, A. (2015d). Preferencje wartości w mapowaniu kariery zawodowej w przestrzeni społecznej. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, 1, 81-96. DOI:10.14691/CPPJ.21.1.81.

Bańka A., Hauziński, A. (2015). Decisional procrastination of school-to-work transition: Personality correlates of career indecision. Polish Psychological Bulletin, 46(1), 34-44. DOI-10.1515/ppb-2015-0004.

Hauziński A., Bańka A. (2014). Zagrożenie przestępczością w przestrzeni zurbanizowanej i jego obraz w umyśle człowieka. W: K. Popiołek, A. Bańka, K. Balawajder (red.). Społeczna psychologia stosowana. Tom 2. Poznań-Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, SWPS (s. 26-43).

Hauziński A., Bańka A. (2013). Struktura i własności psychometryczne Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ). Czasopismo Psychologiczne, 2, 327-343.

Hauziński, A. (2013). Psychologiczne mechanizmy procesu przejścia z edukacji zawodowej do pracy. Kultura i Edukacja, 1, 49, 169-188.

III. Konferencje naukowe:

Hauziński, A. (2023). Poznański Kongres Gospodarczy 2023, 28.09.2023 – 29.09.2023. Novotel Poznań Centrum, pl. Władysława Andersa 1, Poznań.

Hauziński, A. (2023). Sesja Inauguracyjna Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury PAN Oddział w Poznaniu na kadencję 2023-2026 w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gniezno: 29.06.2023.

Hauziński, A. (2023). Sesja organizacyjna i naukowa. Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury PAN Oddział w Poznaniu. Poznań: 1.03.2023.

Hauziński, A. (2022). Konstrukcja, charakterystyka psychometryczna i struktura czynnikowa Skali poczucia wpływu na warunki pracy (SPWWP). V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Organizacja i Demokracja. Gdańsk, 12-14.09.2022.

Hauziński, A. (2022). Udział w zebraniu programowym Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury Oddziału PAN w Poznaniu. Poznań: 4.02.2022.

Hauziński, A. (2021). Funkcje obrazu bezpieczeństwa w świadomości człowieka, a prewencja przed przestępczością w środowisku zamieszkania. III Sesja Naukowa Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury Oddział PAN. Poznań: 30.04.21.

Hauziński, A. (2020). Kluczowe kompetencje w karierze. Od edukacji do pracy. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Człowiek-Ludzie-Organizacja. Warszawa: 21-23.05.2020.

Hauziński, A. (2019). Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w aranżacji zachowań turystycznych i rekreacyjnych. Sympozjum z zakresu zagospodarowania turystycznego dla specjalistów z Nadleśnictw RDLP w Poznaniu. Poznań: 25-26. 04. 2019.

Hauziński, A. (2018). Informatyzacja w środowisku pracy jako źródło kryzysu relacji pracowniczych. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Konferencja Ogólnopolska, KUL, 24-25 maja 2018.

Hauziński, A. (2017). Struktura związków między poczuciem dorosłości i wymiarami rozwoju tożsamości a postawą wobec tranzycji z edukacji zawodowej do pracy. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”. 21-24.09.2017.  Gdańsk.

IV. Dydaktyka:

Profil USOS:https://usosweb.uni.opole.pl

V. Popularyzacja nauki i aktywność społeczna

  1. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji od 01. 2022.
  2. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura od 1992.
  3. Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury przy O/PAN w Poznaniu w kadencji 2019-2022.
  4. Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury przy O/PAN w Poznaniu w kadencji 2023-2026.
  5. Recenzent „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.
  6. Profil na portalu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksander-Hauzinski
  7. Sekretarz Redakcji Czasopisma Psychologicznego.