Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Joanna Dymecka

dr Joanna Dymecka

Pokój: 402

Konsultacje:

Aktualnie pełnione funkcje

  • Członek zespołu planistów

Zainteresowania badawcze

Moja działalność naukowa skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z psychologią zdrowia, psychoonkologią, psychologią stresu i radzenia sobie oraz psychologią jakości życia. W swojej pracy naukowej podejmuję problematykę zasobów psychospołecznych, takich jak poczucie koherencji, twardość psychiczna, poczucie własnej skuteczności, prężność psychiczna, wsparcie społeczne u osób z chorobami somatycznymi, w tym przede wszystkim chorobami onkologicznymi oraz u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak stwardnienie rozsiane. Zajmuję się także problematyką funkcjonowania rodzin, w których jedna z osób jest chora lub niepełnosprawna.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7092-3017


Wybrane publikacje naukowe

  • Dymecka, J. (2015). Radzenie sobie z własną chorobą u osób ze stwardnieniem rozsianym [w:] Bidzan, M., Bieleninik, Ł., Szulman-Wardal, A. (red.). „Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii”. Gdańsk: Harmonia Universalis.
  • Dymecka, J., Bidzan, M. (2015). Zaburzenia kontroli zwieraczy i ich wpływ na funkcjonowanie psychiczne osób  ze stwardnieniem rozsianym [w:] Bidzan, M., Bieleninik, Ł., Szulman-Wardal, A. (red.). „Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii”. Gdańsk: Harmonia Universalis.
  • Dymecka, J. (2011). Rodzic w sytuacji trudnej wywołanej chorobą onkologiczną dziecka [w:] Bidzan, M., Budziński, W. (red.) „Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej”. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
  • Dymecka, J., Bidzan, M., Rautszko, R., Bidzan-Bluma, I., Atroszko, P. (2017). Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy jako istotne narzędzie do oceny objawów występujących u osób z SM. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1(22), 85 – 106.
  • Dymecka, J. (2012). Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka. Psychoonkologia, 2: 44–50.

Konferencje naukowe

  • XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” 12 – 13 maja 2018 Gdańsk; organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, referat: Poczucie koherencji a style radzenia sobie rodziców dzieci z chorobą onkologiczną
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej” 07 – 08.09.2013 Gdańsk; organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, referat: „Style radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci chorych onkologicznie”
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej”; 30 – 31.05.2011 Gdańsk; organizator: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; partnerzy naukowi: Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Gdański, referat: „Rodzic w sytuacji trudnej wywołanej chorobą onkologiczną dziecka”.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl