Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Praktyki – zaświadczenie o niekaralności

Szanowni studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2024 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 marca 2024r. ZR_28_2024.pdf (uni.opole.pl) w sprawie: 

wprowadzenia zasad przedkładania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych dokumentów przez studentów, pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz innych osób w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, studenci zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.

Dokumenty te zgodnie z § 4 zarządzenia studenci powinni przedłożyć niezwłocznie do właściwego dziekanatu. 

Dokumenty te nie są zbierane przez koordynatora praktyk.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

UO nie zwraca kosztów zaświadczenia

 

Data publikacji w serwisie: 15-05-2024 08:25:31

Powrót »