Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr hab. Barbara Mróz, prof. UO

Pokój: 308

Konsultacje: wtorek 9.00-9.45; czwartek 9.00-9.45

Aktualnie pełnione funkcje:

– Członkini Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego
– Członkini EuroPsy European Certificate in Psychology PL-013209-201902 Work & Organisation
– Certyfikat uprawniający do prowadzenia rocznego stażu wchodzących w zawód psychologów. Certyfikat prowadzenia superwizji jako opiekun stażu EuroPsy (województwo dolnośląskie i opolskie)

Zainteresowania badawcze

W trakcie działalności naukowej zrealizowałam wiele projektów dotyczących psychologii osobowości, psychologii zarządzania, psychologii twórczości, a także jakości życia. Jestem autorką książek: Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych (2008), Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne (2011), Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research  (red., 2012), Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y  (red., 2014, II wydanie 2017 – warszawskie Wydawnictwo Texter), 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne (2015). Ta ostatnia publikacja zdobyła w 2016 r. ogólnopolską Nagrodę Teofrasta w kategorii najpopularniejsza naukowa książka psychologiczna. W 2017 r. ukazały się moje dwie współautorskie książki: Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej (prof. Jolanta Kociuba UMCS, prof. Barbara Osterloff AT Aleksandra Zelwerowicza Warszawa) oraz Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników (prof. Agata Chudzicka-Czupała SWPS Katowice, prof. Małgorzata Kuśpit UMCS). Wymienione wyżej książki ukazały się w prestiżowym Wydawnictwie Naukowym Scholar.  Moje publikacje w czasopismach stanowią ponad 100 pozycji.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0414-0468


Wybrane publikacje naukowe

Artykuły w czasopismach
 • Can an artist be mature? Rorschach studies of prominent Polish actors (2024). Curr Probl Psychiatry, Vol. 25(2024): 51-67. DOI: DOI: 10.12923/2353-8627/2024-0006
 • Preferowane style funkcjonowania zawodowego a wybrane cechy osobowości u pracowników na stanowiskach kierowniczych. Nowe podejście (2023). Polskie Forum Psychologiczne, 28 (4). Artykuł w druku.
 • Hierarchia wartości a samoocena i satysfakcja z życia w grupie menedżerów (2023). Mróz Barbara, Dąbrowska Magdalena, Polskie Forum Psychologiczne, 28 (4). Artykuł w druku.
 • Personality Dimensions And Axiological Variables In The Sense Of Quality Of Life In The Group Of Senior Managers (2023). Mróz Barbara, IOSR Journal of Humanities and Social Science, 28, 12, 29-40. DOI:10.9790/0837-2812052937
 • Wybrane wymiary osobowości a wypalenie zawodowe w grupie strażaków zawodowych i ochotników (2021). Mróz Barbara, Zmaczyńska-Witek Barbara, Rachwał Andrea, Medycyna Pracy, 72 (5), 509-519. DOI.org/10.13075/mp.5893.01080
 • Scientific work and life of Edith Stein – psychological assumptions of empathy in the light of the problem of ecumenism (2020). Studia Oecumenica, vol. 20, 2020, s. 1-18, DOI:10.25167/so.1859
 • Poczucie jakości życia a rozbieżność w systemie “ja” – różnice między studentami kierunków społecznych i technicznych (2020). Mróz Barbara, Wasilewska Justyna, Przegląd Psychologiczny, 63 (3), 441-457.
 • Art of Acting and Management Style. Results of psychological research on personality and hierarchy of values of outstanding Polish actors and managers in the area of services (2018). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 4, (50), 145-158.
 • Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors (2017). Polish Journal of Applied Psychology, 15 (1), 19–36.
 • Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality (2016). Polish Journal of Applied Psychology, 14, (2), 113–132.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty empatii w twórczości naukowej i życiu Edyty Stein (2016). Kwartalnik Pedagogiczny, 4, (242), 97-115.
 • Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA (2016). Czasopismo PsychologicznePsychological Journal, 22, (2), 183-194.
 • Pozwól mi na pół godziny spokoju – chcę być sam. O poczuciu wolności aktorów z reżyserem i scenarzystą Wiesławem Saniewskim rozmawia prof. Barbara Mróz (2015). Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 157–166.
 • Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie – badania porównawcze po 10 latach (2014). Psychiatria Polska, 48, (6), 1269–1281.  DOI: https://doi.org/10.12740/PP/23093
 • Poczucie jakości życia w grupie kierowników i specjalistów – test modelu MOA (2014). Problemy Zarządzania, vol. 12, 1 (45): 191 – 206.
 • Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w  badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla (2013). Czasopismo Psychologiczne, T. 19, 2, 239-250.
 • Hierarchy of values and quality management of ICT workers (2013). W:  (ed.) J. Kowal, N. Roztocki, H.R. Weistroffer, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (346-362). Wrocław:  College of Management EDUKACJA, University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev).
 • Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych (2012). Czasopismo Psychologiczne, 18, (2), 175-183.
 • Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów (2012). W: (red.). B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Nauk Społecznych; 156).
 • Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers (2012). Management, 16, (2), 130-140.
 • Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship (2011). Polish Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2010). Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 15, (2), 212-226.
 • Mróz B., Turkiewicz A., Mordarski S. (2009). Quality of life in the course of oncologic disease in women. W:  (eds.) K. Janowski, S. Steuden, Biopsychosocial aspects of health and disease (176-183). Vol. 1. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.
 • Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
 • Health and environment protection as a value in a group of head nurses (2007). Polish Journal of Environmental Studies, 16, (5A), 362 – 368.
Monografie autorskie
 • Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D.  (2014; II wydanie poprawione 2017). Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.
 • Mróz B. (ed.), (2012). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Konferencje naukowe

 • III Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2018. Tytuł wystąpienia: Sztuka aktorska jako specyficzna forma realizacji poczucia sensu. Wyniki badań podłużnych wybitnych aktorów polskich.
 • X Ogólnopolska Konferencja nt. Jakości Życia, Opole, 2018. Tytuł wystąpienia: Wartość psychometryczna zmodyfikowanego narzędzia do badania poczucia jakości życia. Nowe możliwości i perspektywy.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy- bohater i twórca filmowy”, Katowice, 2018. Tytuł wystąpienia 1: Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich. Tytuł wystąpienia 2: Panel dyskusyjny na temat związku psychologii i twórczości filmowej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat według Szmajkego”, Opole, 2017. Tytuł wystąpienia: Co studenci psychologii poradzili Otylii Jędrzejczak? Sugestie i inspiracje w psychologii sportu.
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 2017. Tytuł wystąpienia 1. Badania podłużne w grupie wybitnych aktorów polskich. Wyzwania dla psychologii twórczości. Tytuł wystąpienia 2. Idealny szef, czyli kto? Kompetencje osobowościowo-społeczne i sfera aksjologiczna w grupie menedżerów.
 • II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, 2016. Tytuł wystąpienia: Osiągnięcia zawodowe pracowników wyższego szczebla i wybitnych aktorów a wskaźniki dobrostanu.
 • 50-te Wrocławie Spotkania Teatrów Jednego Aktora ramach Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław, 2016. Tytuł wystąpienia: Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich. Dodatkowo: spotkanie autorskie.
 • The Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrocław, 2013. Tytuł wystąpienia: Hierarchy of values and quality management of ICT workers.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • 2016 – książka 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne (2015) zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najpopularniejsza naukowa książka psychologiczna.
 • EuroPsy European Certificate in Psychology PL-013209-201902 Work & Organisation